DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā pievienot profesionālās pilnveides datus manuāli?

 

Attēls. Profesionālās pilnveides datu ievades forma.

Lietotājs var pievienot vienu vai vairākus jaunus profesionālas pilnveides ierakstus, norādot:

  • Dokumenta numurs - neobligāts, formāts kā izglītības diploma numuram;
  • Dokumenta izdošanas datums - neobligāts, nevar būt nākotnes datums;
  • Pasākuma periods - neobligāts, datumi 'no' un 'līdz', nevar būt nākotnes datumi;
  • Programmas nosaukums – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Iestādes nosaukums - obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Stundu skaits - neobligāts;
  • Apraksts - neobligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Darbības sfēras, uz kurām attiecas – obligāti viena vai vairākas darbības sfēras, izvēle no visu personas darbības sfēru saraksta (neatkarīgi no statusa);
  • Datne - neobligāts.

Ja pazīme "Attiecināt dokumentu uz vēlamo darbības sfēru" ir atzīmēta, tad lietotājam top pieejams lauks "Vēlamā darbības sfēra", kurā lietotājs no darbību sfēru klasifikatora var izvēlēties vienu vai vairākas darbības sfēru vērtības. Izvēlē piedāvātas tās sfēras, kurās lietotājam nav aktīva sertifikāta. Saglabāšanas brīdī veic papildus pārbaudi, vai ir aizpildīts lauks "Vēlamās darbības sfēra". Ja nav, tad tiek parādīts attiecīgais kļūdas paziņojums.

Ierakstam, kuram nav atzīmēta pazīme "Attiecināt dokumentu uz vēlamo darbības sfēru" saglabāšanas brīdī veic pārbaudi vai ir aizpildīts lauks "Darbības sfēra". Ja nav, tad tiek parādīts attiecīgais kļūdas paziņojums.

Pazīmes laukam "Attiecināt dokumentu uz vēlamo darbības sfēru" ir iespējams apskatīt lauka paskaidrojošo informāciju.

Lai saglabātu ievadītos datus par profesionālo pilnveidi, jānospiež poga <Saglabāt>. Pēc pogas nospiešanas dati parādīsies savērsti saraksta veidā.

 

Attēls. Profesionālās pilnveides datu saraksts.

Lai labotu ierakstu, jāizvēlas ieraksta labajā pusē ‘zīmulīša’ ikona  .

Nospiežot uz izvēlētās ieraksta ikonas  , sistēma pārprasīs, vai tiešām vēlaties dzēst prakses ierakstu. Nospiežot <Dzēst>, ieraksts tiks izdzēsts.

Attēls. Ieraksta dzēšanas dialogs.