BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļā "Saņemtie paziņojumi"

Saņemtie paziņojumi Māju lietā pieejami sadaļā ‘Saņemtie paziņojumi’. Saņemtos paziņojumus lietotājs var apskatīt Māju lietā, kurā:

  • Lietotājs ir kāds no īpašniekiem;
  • Māju lietas aktuālas informācijas uzturētājs ir nosūtījis paziņojumu.

Māju lietas Paziņojumu sarakstā lietotājs redz saņemtos paziņojumus, kas attiecas uz konkrēto Māju lietu.

Lietotājs var veikt paziņojumu atlasi pēc laukiem:

  • Paziņojuma saņemšanas datums - datums, kurā paziņojums tika saņemts;
  • Paziņojuma statuss - vienas vai vairāku vērtību izvēle. Iespējamās vērtības: "Nelasīts", "Izlasīts".

Paziņojumi, kuri ir statusā Nelasīts, sarakstā tiek vizuāli izcelti, atspoguļojot paziņojuma tēmu un statusu treknrakstā.

Māju lietas paziņojumu sarakstā, lietotājs paziņojumiem redz gan paziņojuma saņemšanas datumu, gan laiku.

Lietotājs var izvērst paziņojuma ierakstu un iepazīties ar tā saturu.

Lietotājs saņem paziņojumus arī par  mājas pārvaldnieka maiņu, kur:

  • Pēc pārvaldnieku reģistra lēmuma parakstīšanas, sistēma pārbauda lēmumā minēto mājas pārvaldnieku vēsturi;
  • Ja uz parakstītā lēmuma pamata tika mainīts  mājas pārvaldnieks, visiem atbilstošās Māju lietas, ja ir izveidota Māju lieta, īpašniekiem tiek izsūtīts paziņojums, ka mājai ar noteiktu kadastra apzīmējumu pārvaldnieku reģistrā ir reģistrēts jauns pārvaldnieks. Pārvaldnieka numuru un nosaukumu veidojam kā saiti uz publisko pārvaldnieku reģistru.

Attēls. Māju lietu sadaļa “Saņemtie paziņojumi”