DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa ‘Uzkrātie līdzekļi’

Māju lietas sadaļa ‘Uzkrātie līdzekļi’ ir pieejama lietotājiem, kuri konkrētajā māju lietā ir viens no:

 • Īpašnieks (fiziska persona);
 • Tiesiskais valdītājs (fiziska persona);
 • Īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas pārstāvis, ar vienpersoniskā pārstāvniecības tiesībām;
 • Pārvaldnieka norādītā par māju atbildīgā persona.

Māju lietas uzkrātos līdzekļus lietotājs redz sadaļā ‘Uzkrātie līdzekļi’, kur:

 • Lietotājs redz uzkrāto līdzekļu vēsturi:
  • Uzkrājums fiksēts uz datumu - datums, uz kuru tika ievadīta informācija;
  • Uzkrāto līdzekļu apjoms (EUR) – norādītā summa.
 • Datus atrāda hronoloģiski pēc datuma, kārtojot pa gadiem. Sākotnēji saraksts tiek attēlots savērstā veidā, bet izvērst un savērst gada griezumu var, izmantojot bultiņas;
 • Ja ierakstam ir norādīta detalizācija, lietotājs to var apskatīt, izvēršot ierakstu ar bultiņu palīdzību. Par katru ierakstu atrāda:
  • Uzkrāto līdzekļu mērķis - apraksts;
  • Uzkrāto līdzekļu apjoms (EUR) – norādītais apjoms.

Attēls. Māju lieta. Uzkrāto līdzekļu saraksts

  1.  

Darbības ar Māju lietas uzkrātajiem līdzekļiem

Autorizēts BISP lietotājs atver Māju lietas sadaļu ‘Uzkrātie līdzekļi’.

Lietotājam ir pieejams darbības uzkrāto līdzekļu pievienošanai, labošanai, dzēšana, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Lietotājs ir juridiskas personas vienpersoniskais pārstāvis un juridiskā persona ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Lai pievienotu informāciju par uzkrātajiem līdzekļiem, sadaļā ‘Uzkrātie līdzekļi’ jāizvēlas darbība <Pievienot informāciju par uzkrāto līdzekļu apjomu>. Jau norādīto uzkrāto līdzekļu apjoma ierakstu var labot, izmantojot labošanas ikonu uzkrāto līdzekļu sarakstā.

Attēls. Māju lietas uzkrāto līdzekļu pievienošana/ labošana

 Pievienojot vai labojot esošo uzkrāto līdzekļu ierakstu, norāda:

 • Uzkrājums fiksēts uz datumu – obligāts, nevar ievadīt vairākus ierakstus ar vienādu datumu;
 • Uzkrāto līdzekļu apjoms (EUR) – obligāts;
 • Aprēķinātais uzkrāto līdzekļu apjoms (EUR) – aprēķinās automātiski no norādīto līdzekļu detalizācijas saraksta kopsummas. Pieejams, ja ir norādīta līdzekļu detalizācija. Ja ir norādīta līdzekļu detalizācija, tad to kopsummai šajā laukā jābūt vienādai ar lauka “Uzkrāto līdzekļu apjoms” vērtību;
 • Labošanas pamatojums – lauks attēlojas gadījumā, ja tiek labots esošs ieraksts. Obligāti aizpildāms datu ievades lauks;
 • Līdzekļu detalizācija – kur pievienojot ierakstu, norāda:
  • Uzkrāto līdzekļu mērķis – obligāti aizpildāms datus ievades lauks;
  • Uzkrāto līdzekļu apjoms (EUR) – obligāti aizpildāms datu ievades lauks, ar 2 cipariem aiz komata.

Attēls. Uzkrāto līdzekļu labošana/ pievienošana

Lietotājs var dzēst ierakstus bez ierobežojumiem, izmantojot dzēšanas ikonu uzkrāto līdzekļu sarakstā .

Par katru veikto darbību sistēma reģistrē vēstures ierakstu, kas apskatāms Māju lietu Notikumu vēsturē:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums;
 • Pievienoto/Laboto/Dzēsto datu kopa.

Attēls. Māju lietu uzkrāto līdzekļu notikumu vēsture