BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta izveidošana un rediģēšana

Jaunu apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu var izveidot sadaļā ‘Apsekošanas reģistrācijas žurnāls’, izvēloties darbību:

 •  <Jauna apsekošana>, ja lietotājs vēlas pievienot uzreiz visu apsekošanas veidam “Būve” vai “Teritorijas labiekārtošana” piesaistītajiem apsekošanas veidiem;
 • <Jauns ieraksts>, ja lietotājs vēlas izveidot vienu ierakstu.

Jaunu ierakstu var izveidot, ja lietotājs ir:

 • Fiziska persona un ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem);
 • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā esoša pilnvara ar atbilstošām pārvaldīšanas tiesībām, no personas, kura pārvalda šo Māju lietu.
 • Juridiskas personas pārstāvis un šī juridiska persona ir pārvaldnieku reģistrā reģistrēts pārvaldnieks, kuram uz šo Māju lietu ir spēkā esošas pārvaldīšanas tiesības (Māju lietas ēkas ir reģistrētas pārvaldnieku reģistrā pie šī pārvaldnieka vai ir BIS reģistrēta pilnvara ar pārvaldīšanas tiesībām no visiem īpašniekiem) un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata vai ir reģistrēts pārvaldnieku reģistrā kā pārvaldnieka par māju atbildīga persona);
 • Juridiskas personas pārstāvis un šai juridiskai personai ir spēkā esošs pilnvarojums ar atbilstošām pārvaldības tiesībām no Māju lietas spēkā esošā pārvaldnieka un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt šo juridisko personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Autorizēts BISP lietotājs var izveidot jaunu apsekošanas reģistrācijas žurnāla ierakstu ekspluatācijas lietas sadaļā ‘Apsekošanas reģistrācijas žurnāls’, ja:

 • Būve ir Māju lietas sastāvā un lietotājs atbilsts 1. punkta nosacījumiem;
 • Būve nav Māju lietas sastāvā un lietotājs ir:
  • Fiziska persona un ir būves īpašnieks;
  • Fiziska persona un lietotājam ir spēkā būves īpašnieka pilnvara ar būves pārvaldīšanas tiesībām;
  • Juridiskas personas pārstāvis un juridiska persona ir būves īpašnieks un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata);
  • Juridiskas personas pārstāvis un juridiskai personai ir spēkā esoša pilnvara pārvaldīt būvi no būves īpašnieka un lietotājam ir spēkā esošas tiesības pārstāvēt juridisku personu kā pārvaldnieku (vienpersoniskais paraksttiesīgais vai uz deleģējuma pamata).

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu vai labot esošu ierakstu, norādot:

 • Apsekošanas datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
 • Ir periodiskā apsekošana – pazīme, ka ir periodiskā apsekošana;
 • Apsekošanas veids – obligāts, izvēle no vērtību saraksta (periodiskai apsekošanai piedāvā norādīt tikai periodiskos apsekošanas veidus no MK noteikumiem Nr.907):
  • Teritorijas labiekārtojumi:
   • Lietusūdens noteces vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 10.1.1.);
   • Seguma un malu stāvokļa vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 10.1.2.);
   • Koku lapotņu un sakņu stāvokļa vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 10.2.1.);
   • Apzaļumojumu ietekmes uz dzīvojamo māju, tās iekārtām un inženiertīkliem vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 10.2.2.);
   • Vizuālā apskate sētām, žogiem, vārtiem, atbalsta mūriem (MK noteikumi Nr.907 10.3.);
   • Notekūdeņu krājtvertņu un individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, atkritumu konteineru un to laukumu vai atrašanās vietu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 10.4.);
   • Cits teritorijas labiekārtojums (MK noteikumi Nr.408., 2.pielikums).

Attēls. Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksta veida izvēle

 • Būve:
  • Pamatu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 11.1.);
  • Nesošo sienu, pārsegumu un kāpņu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 11.2.);
  • Jumta un jumta pārkares vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 11.3.);
  • Fasādes elementu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 11.4.1., 11.4.2.,11.4.4.);
  • Vizuālā apskate slēdzenēm, eņģēm (MK noteikumi Nr.907 11.4.3.)
   3.3.2.6. skursteņu un dūmvadu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 11.5.);
  • Pagraba telpu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 11.6.);
  • Dzīvojamās  mājas un tai piederīgo ēku iekštelpu grīdu, griestu un sienu virsmu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 12.);
  • Dzīvojamās  mājas koplietošanas telpu grupās un citās kopīpašumā esošajās telpu grupās un daļās veicama inženiertīklu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907 13.);
  • Inženiertīklu ievadu hermētiskuma un koplietošanas telpu grupās esošo logu, durvju, lūku, šahtu, kā arī citu iekārtu un elementu pārbaude (MK noteikumi Nr.907 13. prim);
  • Iekšējie inženiertīkli un iekārtas (MK noteikumi Nr.408., 2.pielikums);
  • Ārējie inženiertīkli (MK noteikumi Nr.408., 2.pielikums);
  • Cita veida apsekošana.
 • Apsekojamais objekts – nav obligāts, ja apsekošanas veids ir no MK noteikumiem Nr.907. 10.punkta. Ja ieraksts ir veidots no ekspluatācijas lietas – ekspluatācijas lietas būve. Ja ir Māju lieta – izvēles saraksts no Māju lietas būvēm. Ja Māju lietā ir tikai viena būve, to norāda kā noklusēto vērtību;
 • Apsekotājs – obligāts, fiziska vai juridiska persona, kura veica apsekošanu. Fizisku personu norāda, ievadot personas kodu, vārdu, uzvārdu – sistēma veic pārbaudi, ka persona eksistē BIS vai PMLP datos. Juridisku personu norāda, ievadot UR reģistrācijas numuru, sistēma pielasa uzņēmuma nosaukumu.

Pēc datu ievades jānorāda dati pie katra no “Apsekošanas veida” ierakstiem, norādot papildus:

 • Apsekošanas rezultāts – obligāts. Iespējamās vērtības atkarīgas no apsekošanas veida:
  • Pamatu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907. punkts 11.1):
   • Nav notikusi nosēšanās – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav radušās plaisas – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav notikusi šuvju atvēršanās starp  mājas elementiem – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav atlobījies apmetums – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Aukstums un mitrums nav nodarījis bojājumus – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu.
  • Nesošo sienu, pārsegumu un kāpņu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907. punkts 11.2):
   • Nav notikusi nosēšanās – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav notikusi šuvju atvēršanās starp  mājas elementiem – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav radušās deformācijas – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav radušies mitruma vai pelējuma plankumi, kondensāta radīti bojājumi, krāsojuma bojājumi – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
  • Jumta un jumta pārkares vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907. punkts 11.3):
   • Jumta nesošajām konstrukcijām – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Jumta segumam – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Jumta šuvēm – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Jumta lūkām un savienojumiem – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Ūdensnoteku tīrībai – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Ūdensnoteku sistēmai, lai konstatētu, vai nav radusies sistēmas daļu deformācija, caurrūsējumi, detaļu neesība, citi bojājumi – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
  • Fasādes elementu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907. punkts 11.4, izņemot 11.4.3):
   • Fasādēm, balkoniem, cokoliem un karnīzēm – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Logiem un durvīm, to rāmjiem, blīvēm – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
   • Stiklojumam vai virsmai, kā arī koka logu un durvju rāmju pārklājumiem – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši'.
  • Pagraba telpu vizuālā apskate (MK noteikumi Nr.907. punkts 11.6):
   • Nav parādījušies mitruma vai pelējuma plankumi vai kondensāts – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Nav radies kondensāts uz ūdensvada caurulēm vai citām konstrukcijām pagraba telpās – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu;
   • Neiesūcas ūdens – obligāts, iespējamās vērtības ‘jā’ vai ‘nē’. Vērtībai ‘nē’ var norādīt aprakstu.
  • Citos gadījumos – iespējamās vērtībās 'Apmierinoši', 'Neapmieri​noši';
  • Nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai – brīvi ievadāms teksts;
  • Bojājumi ir novērsti – pazīme, ka bojājumi ir novērsti;

Attēls. Apsekošanas rezultātu ievade, ja “Apsekošanas veids” ir “Teritorijas labiekārtojumi”

Attēls. Apsekošanas rezultāts, ja “Apsekošanas veids” ir “Būve”

 • Ieraksta statuss – obligāts aizpildās automātiski.

Saglabājot ieraksta statuss uzstāda ‘Sagatave’.

Ja ieraksta statuss ir ‘Sagatave’, lietotājs var apsekošanas reģistrācijas žurnāla sarakstā labot ierakstus, nospiežot uz labošanas ikonas pie ieraksta. Atvērsies apsekošanas žurnāla ieraksta detalizētais skatījums.