BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes pieprasījumu

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs var iesniegt BUN izpildes iesniegumu būvvaldei, lai būvvalde izskata un izdara atzīmi par BUN  izpildi. Papīra formātā uzsāktām būvniecības lietām jāreģistrē vēsturisko būvniecību, izvēloties piemēroto iesnieguma veidu "Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums", ko atradīsiet pie būvatļaujas, paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes iesnieguma veidiem.

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu par BUN izpildi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, autorizēts BIS publiskā portālā lietotājs ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ sadaļā ‘MANA BŪVNIECĪBA’ izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas iesniegt BUN izpildi.

Būvniecības lietā lietotājs nospiež pogu <Jauns dokuments> un atver iespējamo dokumentu sarakstu, kur var izvēlēties dokumenta veidu “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums”, ja ir atbilstošā lietas stadija un būvatļaujas gadījumā būvatļauja ir statusā “PN izpildīti”, savukārt ‘Paskaidrojuma raksta’ un ‘Apliecinājuma kartes’ gadījumā statuss ir “Akceptēts/Apstiprināts”.

Solī ‘Iesniegums’ atrāda laukus:

 • Ierosinātājs – informatīvi tiek norādīts būvniecības lietas pasūtītājs fiziska vai juridiska persona no būvniecības lietas.
 • Būvniecības lieta – atrāda informatīvi būvniecības lietas numuru un nosaukumu.
 • Objekta nosaukums – atrāda informatīvi objekta nosaukumu.
 • Dokuments – obligāti norādāms lauks. Izkrītošais saraksts, pamatojošā dokumenta izvēlei – ‘Būvatļauja’ vai ‘Paskaidrojuma raksts’, vai ‘Apliecinājuma karte’, uz kā pamata iesniedz BUN izpildi. Ja šāda dokumenta nav, kam var izveidot iesniegumus, atrāda paziņojumu “Būvniecības lietā nav reģistrēts dokuments ar neizpildītiem būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem”.

Solis ‘Kārtas uzsākšana’ – sadaļa attēlojas tikai gadījumos, ja būvniecības lieta tiek realizēta kārtās. Ja būvniecības lieta netiek realizēta kārtās, sadaļa nav pieejama. Sadaļā obligāti jāattēlo tās kārtas dati, kura tiks uzsākta caur šo iesniegumu:

 • Lai pievienotu jaunu, vēl neuzsāktu kārtu, sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS KĀRTAS’ izvēlas:
  • Kārtas numurs – obligāti aizpildāms lauks, kur vērtību var izvēlēties no izkrītošā saraksta. Izkrītošajā sarakstā attēlo visas vēl neuzsāktās būvniecības lietas kārtas;
  • Kārtas žurnāls – obligāti aizpildāms lauks, kurā var izvēlēties “Veidot jaunu žurnālu” vai izvēlēties apvienot kārtas žurnālu ar citas kārtas žurnālu “Apvienot ar x. Kārtas žurnālu”, kur x ir citas, jau uzsāktās kārtas numurs.
 • Sadaļā ‘SARAKSTS’ tiek attēlotas visas jau uzsāktās kārtas un tās kārtas, kuras tiks uzsāktas ar šo iesniegumu.
 • Ja nepievieno nevienu jaunu, uzsākamu kārtu sarakstam, tad neļauj pāriet uz nākamo iesnieguma soli un izdod kļūdas paziņojumu “Vismaz vienas kārtas būvniecībai ir jābūt uzsāktai ar šo iesniegumu!”.

Solis ‘Būvniecības dalībnieki’ – ja būvniecības lieta tiek realizēta kārtās, tad katrai kārtai tie attēlota sava sadaļa, norādot nosaukumu sadaļai ‘Būvniecības dalībnieki – x. Kārta’, kur x ir atbilstošās kārtas numurs. Iesniegumā obligāti jānorāda viena vai vairākas iesaistītās personas un katram obligāti jānorāda personas tipu. Ja būvdarbi tiks veikti pašu spēkiem, tad kā Būvdarbu veicēju norāda ieceres ierosinātāju. Iespējamie varianti:

 • Būvdarbu veicēji – var norādīt ‘Ierosinātājs, ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’.
 • Būvdarbu vadītājs – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’.
 • Atbildīgais būvdarbu vadītājs – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’.
 • Būvuzraugs – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’.
 • Autoruzraugs – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’.
 • Darba aizsardzības koordinators – var norādīt fiziska vai juridiska persona.

Pie katra dalībnieka veida var pievienot vairākus ierakstus.

Katras kārtas dalībniekus ir iespējams kopēt no citas kārtas datiem, izmantojot kopēšanas ikonu blakus nosaukumam:

Atvērsies logs kārtas izvēlei no kuras kopē būvniecības dalībniekus:

Kopēšanas apstiprināšana notiek nospiežot pogu <Kopēt dalībniekus>.

Attēls. Būvniecības dalībnieku ievade ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā’.

Paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes un būvatļaujas gadījumā, iesniegumā par BUN izpildi ir pieejams solis ‘Līgumi’. Solī ‘Līgumi’ jānorāda šādi dati:

 1. Līguma veids – obligāts, izvēle no vērtību saraksta: “Būvdarbu līgums”, “Būvuzraudzības līgums”, “Autoruzraudzības līgums”, “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)”.
 2. Līguma numurs – lauka vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)”.
 3. Līguma datums – datums, lauka vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)”.
 4. Līguma darbības termiņš:
  1. No – datums, lauka vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)”;
  2. Līdz – datums, lauka vērtība nav obligāti norādāma.
 5. Līguma summa (EUR) – skaitlis ar diviem cipariem aiz komata, lauka vērtība obligāta. Ar informatīvo tekstu – “Būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu gadījumā jānorāda līguma summa. Ja būvdarbi tiek veikti savām vajadzībām (saviem spēkiem), tad būvniecības apjoma summa”. Summa jānorāda ar PVN vai līgumā noteiktā summa.
 6. Kārtas numurs – ja būvniecība tiek realizēta kārtās, līgumu iespējams piesaistīt konkrētai kārtai. Kārtu izvēlas no saraksta.
 7. Līguma dalībnieki – iespēja norādīt divus dalībniekus. Varbūt ierosinātājs, būvspeciālists, būvkomersants. Lauku vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav “Savām vajadzībām (saviem spēkiem)”.

 

 

Solis ‘Apdrošināšana’ – norāda Būvniecības lietā norādītās iesaistītās personas apdrošināšanas informāciju. Par to attēlojot:

 • Polises ņēmējs – izvēloties no saraksta Būvniecības lietā norādīto iesaistīto personu – atbildīgo būvspeciālistu vai būvdarbu veicēju/būvētāju. Obligāti aizpildāms lauks. Ja būvdarbus veic pašu spēkiem, tad apdrošināšanas polisi nevajag norādīt.
 • Polises numurs – var norādīt polises numuru.
 • Polises termiņa sākuma datums – obligāti aizpildāms lauks, kur norādīt datumu, kad apdrošināšanas polise stājas spēkā.
 • Polises termiņa beigu datums – obligāti aizpildāms lauks, kur norādīt datumu, kad apdrošināšanas polise zaudē spēku.
 • Kārtas numurs – neobligāti norādāms lauks. Ir pieejams tad, ja būvniecības lieta tiek realizēta kārtās. Iespējams izvēlēties no saraksta pieejamās kārtas.
 • Apdrošināšanas polises datne – var pievienot apdrošināšanas polises datni.
 • Sadaļā ‘Polises izsniedzējs’ izvēlas polises izsniedzēju:
  • Atzīmē pazīmi “Ārvalstnieks”, ja polises izsniedzēja uzņēmums nav Latvijā reģistrēts;
  • Polises izsniedzēju meklē pēc tā reģistrācijas numura, ja tas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums vai ievada tā datus brīvā formā, ja tas ir ārvalstnieks.

Solis ‘Plānotie atkritumi – iespējams norādīt:

 • Būvprojektā nav plānoto atkritumu -  atzīmējot šo pazīmi, lietotājs norāda, ka būvprojektā nav plānoti atkritumi un tālāka datu ievade šajā solī nav nepieciešama;
 • Ja būvprojektā ir plānotie būvniecības atkritumi, tad lietotājs saraksta formā var tos norādīt. Katram ierakstam norādāmie lauki:
  • Apsaimniekotājs – izvēle no Latvijā reģistrēto atkritumu apsaimniekotāju saraksta. Nav obligāti aizpildāms lauks;
  • Atkritumu veids – obligāts, izvēle no būvniecībā radušos atkritumu veidu klasifikatora vērtībām. Izvēlnē redzams atkritumu klasifikācijas kods un tā nosaukums;
  • Atkritumu apjoms – obligāts, būvniecības atkritumu apjoma norādīšana, daļskaitlis ar trim zīmēm aiz komata;
  • Mērvienība – obligāts, apjoma mērvienība. Izvēle starp vērtībām: t vai m3.

Katru aizpildīto ierakstu var pievienot sarakstam, izmantojot darbību “Pievienot sarakstam”.

Saraksts sastāv no kolonnām:

 • Apsaimniekotājs;
 • Atkritumu veids;
 • Atkritumu apjoms;
 • Mērvienība.

Jau pievienotos ierakstus var dzēst vai atvērt labošanai, izmantojot tam paredzētās ikonas.

Ja būvniecības lietā jau ieceres iesniegumā ir norādīti plānotie atkritumi, tad šie apjomi noklusēti tiek ielasīti BUN iesnieguma solī ’Plānotie  atkritumi un ir pieejami labošanai vai dzēšanai.

Solis ‘Būvprojekta dokumenti’ – iespējams augšupielādēt pielikuma datnes, kuras atrādīs kā pievienoto datņu sarakstu. Noklusētais iespējamo datnes veidus saraksts ir:

 • Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.
 • Atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts.
 • Atbildīgā būvuzrauga saistību raksts.
 • Būvuzraudzības plāns.
 • Būvdarbu žurnāls.
 • Autoruzraudzības žurnāls.
 • Autoruzraudzības līgums.
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja.
 • Cits dokuments, ja to paredz normatīvie akti.

Solis ‘Iesnieguma apskats’ – pēc saglabāšanas iesniegums ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Tas parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot vai dzēst, bet var skatīt kopskatu, tās statuss ir ‘Iesniegts’ līdz brīdim, kad dokuments tiek pārsūtīts būvvaldei iekšējā sistēmā. Tad nomainās uz ‘Reģistrēts’. Būvvalde, saņemot iesniegumu, izvērtē, vai veikt atzīmi par BUN izpildi. Ja atzīme tiek veikta, publiskajā portālā atrāda atzīmētos BUN nosacījumus un uzstāda statusu ‘BUN izpildīti’ ‘Būvatļaujai’ vai ‘Paskaidrojuma rakstam’, vai ‘Apliecinājuma kartei’.