BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildes pieprasījumu

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var iesniegt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu būvvaldei, lai būvvalde izskata un izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi.

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, autorizēts publiskā portālā lietotājs ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ sadaļā ‘MANA BŪVNIECĪBA’ izvēlas būvniecības lietu, kurai vēlas iesniegt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Būvniecības lietā lietotājs nospiež pogu <Jauns dokuments> un atver iespējamo dokumentu sarakstu, kur var izvēlēties dokumenta veidu “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums", ja ir atbilstošā lietas stadija un būvatļaujas gadījumā būvatļauja ir statusā “PN izpildīti”, savukārt ‘Paskaidrojuma raksta’ un ‘Apliecinājuma kartes’ gadījumā statuss ir “Akceptēts/Apstiprināts”.

Solī ‘Iesniegums’ atrāda laukus:

 • Ierosinātājs – informatīvi tiek norādīts būvniecības lietas pasūtītājs fiziska vai juridiska persona no būvniecības lietas;
 • Būvniecības lieta – atrāda informatīvi būvniecības lietas numuru un nosaukumu;
 • Objekta nosaukums – atrāda informatīvi objekta nosaukumu
 • Dokuments – obligāti norādāms lauks. Izkrītošais saraksts, pamatojošā dokumenta izvēlei - ‘Būvatļauja’ vai ‘Paskaidrojuma raksts’, vai ‘Apliecinājuma karte’ uz kā pamata iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ja šāda dokumenta nav, kam var izveidot iesniegumus, atrāda paziņojumu “Būvniecības lietā nav reģistrēts dokuments ar neizpildītiem būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem”.

Attēls. ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma’ aizpildīšana solī ‘Iesniegums’.

Solis ‘Kārtas uzsākšana’ – sadaļa attēlojas tikai gadījumos, ja būvniecības lieta tiek realizēta kārtās. Ja būvniecības lieta netiek realizēta kārtās, sadaļa nav pieejama. Sadaļā obligāti jāattēlo tās kārtas dati, kura tiks uzsākta caur šo iesniegumu:

 • Lai pievienotu jaunu, vēl neuzsāktu kārti, sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS KĀRTAS’ izvēlas:
  • Kārtas numurs – obligāti aizpildāms lauks, kur vērtību var izvēlēties no izkrītošā saraksta. Izkrītošajā sarakstā attēlo visas vēl neuzsāktās būvniecības lietas kārtas;
  • Kārtas žurnāls – obligāti aizpildāms lauks, kurā var izvēlēties “Veidot jaunu žurnālu” vai izvēlēties apvienot kārtas žurnālu ar citas kārtas žurnālu “Apvienot ar x. kārtas žurnālu”, kur x ir citas, jau uzsāktās kārtas numurs.
 • Sadaļā ‘SARAKSTS’ tiek attēlotas visas jau uzsāktās kārtas un tās kārtas, kuras tiks uzsāktas ar šo iesniegumu;
 • Ja nepievieno nevienu jaunu, uzsākamu kārtu sarakstam, tad neļauj pāriet uz nākamo iesnieguma soli un izdod kļūdas paziņojumu “Vismaz vienas kārtas būvniecībai ir jābūt uzsāktai ar šo iesniegumu!”

Attēls. ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma’ aizpildīšana solī ‘Kārtas uzsākšana’

Solis ‘Būvniecības dalībnieki’ – ja būvniecības lieta tiek realizēta kārtās, tad katrai kārtai tie attēlota sava sadaļa, norādot nosaukumu sadaļai ‘Būvniecības dalībnieki – x. kārta’, kur x ir atbilstošās kārtas numurs. Iesniegumā obligāti jānorāda iesaistītās personas un katram obligāti jānorāda personas tipu. Iespējamie varianti:

 • Būvdarbu veicēji - var norādīt ‘Ierosinātājs, ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Būvdarbu vadītājs – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’;
 • Atbildīgais būvdarbu vadītājs - var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’;
 • Būvuzraugs - var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Autoruzraugs - var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Darba aizsardzības koordinators – var norādīt fiziska vai juridiska persona

Pie katra dalībnieka veida var pievienot vairākus ierakstus.

Katras kārtas dalībniekus ir iespējams kopē no citas kārtas datiem, izmantojot kopēšanas ikonu blakus nosaukumam:

Atvērsies logs kārtas izvēlei no kuras kopē būvniecības dalībniekus:

Kopēšanas apstiprināšana notiek nospiežot pogu <Kopēt dalībniekus>.

Attēls. Būvniecības dalībnieku ievade ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā’.

Iesnieguma par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi pieejama solī ‘Līgumi’ paskaidrojuma raksta, apliecinājuma kartes un būvatļaujas gadījumā. Solī ‘Līgumi’ jānorāda šādi dati:

 • Līguma veids – obligāts, izvēle no vērtību saraksta: "Būvdarbu līgums", "Būvuzraudzības līgums", "Autoruzraudzības līgums", "Savām vajadzībām(saviem spēkiem)";
 • Līguma numurs - lauka vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav "Savām vajadzībām(saviem spēkiem)";
 • Līguma datums - datums, lauka vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav "Savām vajadzībām(saviem spēkiem)";
 • Līguma darbības termiņš:
  • No - datums, lauka vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav "Savām vajadzībām(saviem spēkiem)";
  • Līdz - datums, lauka vērtība nav obligāti norādāma;
 • Līguma summa (EUR) - skaitlis ar diviem cipariem aiz komata, lauka vērtība obligāta. Ar informatīvo tekstu - "Būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu gadījumā jānorāda līguma summa. Ja būvdarbi tiek veikti savām vajadzībām(saviem spēkiem), tad būvniecības apjoma summa";
 • Kārtas numurs – ja būvniecība tiek realizēta kārtās, līgumu iespējams piesaistīt konkrētai kārtai. Kārtu izvēlas no saraksta;
 • Līguma dalībnieki - iespēja norādīt divus dalībniekus. Varbūt ierosinātājs, būvspeciālists, būvkomersants. Lauku vērtība obligāti norādāma, ja līguma veids nav "Savām vajadzībām (saviem spēkiem)".

 

Attēls. Būvniecības līguma ievade ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā’.

Solis ‘Apdrošināšana’ – norāda Būvniecības lietā norādītās iesaistītās personas apdrošināšanas informāciju. Par to attēlojot:

 • Polises ņēmējs – izvēloties no saraksta Būvniecības lietā norādīto iesaistīto personu. Obligāti aizpildāms lauks;
 • Polises numurs – var norādīt polises numuru;
 • Polises termiņa sākuma datums – obligāti aizpildāms lauks, kur norādīt datumu, kad apdrošināšanas polise stājas spēkā;
 • Polises termiņa beigu datums - obligāti aizpildāms lauks, kur norādīt datumu, kad apdrošināšanas polise zaudē spēku;
 • Kārtas numurs – neobligāti norādāms lauks. Ir pieejams tad, ja būvniecības lieta tiek realizēta kārtās. Iespējams izvēlēties no saraksta pieejamās kārtas;
 • Apdrošināšanas polises datne – var pievienot apdrošināšanas polises datni
 • Sadaļā ‘Polises izsniedzējs’ izvēlas polises izsniedzēju:
  • Atzīmē pazīmi “Ārvalstnieks”, ja polises izsniedzēja uzņēmums nav Latvijā reģistrēts;
  • Polises izsniedzēju meklē pēc tā reģistrācijas numura, ja tas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums vai ievada tā datus brīvā formā, ja tas ir ārvalstnieks.

Attēls. Apdrošināšanas datu ievade ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā’.

Solis ‘Būvprojekta dokumenti’ - iespējams augšupielādēt pielikuma datnes, kuras atrādīs kā pievienoto datņu sarakstu. Noklusētais iespējamo datnes veidus saraksts ir:

 • Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
 • Atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;
 • Atbildīgā būvuzrauga saistību raksts;
 • Būvuzraudzības plāns;
 • Būvdarbu žurnāls;
 • Autoruzraudzības žurnāls;
 • Autoruzraudzības līgums;
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja;
 • Cits dokuments, ja to paredz normatīvie akti.

Attēls. Būvprojekta dokumenti ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā’.

Solis ‘Iesnieguma apskats’ - pēc saglabāšanas iesniegums ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Tas parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs, vai persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei.

 

Attēls. ‘Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumā’ kopskats.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst var skatīt kopskatu, tās status ir ‘Iesniegts’ līdz brīdim, kad dokuments tiek pārsūtīts būvvaldei iekšējā sistēmā. Tad nomainās uz ‘Reģistrēts’. Būvvalde saņemot iesniegumu izvērtē vai veikt atzīmi par BUN izpildi. Ja atzīme tiek veikta, publiskajā portālā atrāda atzīmētos BUN nosacījumus un uzstāda statusu “BUN izpildīti” ‘Būvatļaujai’ vai ‘Paskaidrojuma rakstam’, vai ‘Apliecinājuma kartei’.