BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietas periodisko pārbaužu veidu sadaļa

Ekspluatācijas lietas detalizētās informācijas skatā atver sadaļu ‘Periodisko pārbaužu veidi’, kur var aplūkot jau izveidoto periodisko pārbaužu konfigurāciju vai izveidot jaunu. Periodisko pārbaužu veidu konfigurāciju lietotājs var atvērt, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Lietotājs ir juridiskas personas vienpersoniskais pārstāvis un juridiskā persona ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Lietotājs ekspluatācijas lietas uzstādījumu sadaļā redz izveidoto būves periodisko pārbaužu konfigurāciju. Par katru pārbaudes veidu tiek atrādīta šāda informācija:

 • Pārbaudes veids;
 • Pārbaudes periods;
 • Pēdējās veiktās pārbaudes datums;
 • Nākamās plānotās pārbaudes datums;
 • Pirmās pārbaudes datums.

Ekspluatācijas lieta. Sadaļa “Periodisko pārbaužu veidi”, saraksts

Lietotājs var pievienot jaunu pārbaudes konfigurācijas ierakstu, izvēloties darbību <Pievienot pārbaudes veidu> un norādot:

 • Pārbaudes veids – obligāts, iespējamās vērtības: sistēmas noklusētās vērtības (‘periodiskā tehniskā apsekošana’, ‘ugunsdrošības pārbaude’, ‘bīstamo iekārtu pārbaude’) un lietotāja brīvi norādāmās vērtības;
 • Pirmās pārbaudes datums – obligāts, tikai nākotnes datums;
 • Pārbaudes periods – obligāts, norāda skaitli un perioda veidu ‘mēnesis’ vai ‘gads’. Ja pārbaudes veids ir ‘tehniskā apsekošana’ un būvei ir uzstādīta publiskas būves pazīme, periods nevar būt > 10 gadiem;
 • Atgādinājuma nosūtīšanas periods - norāda skaitli un perioda veidu ‘diena’ vai ‘mēnesis’.

Ekspluatācijas lieta. Sadaļa “Periodisko pārbaužu veidi”, pievienot jaunu

Lietotājs var apskatīt jau izveidotu konfigurācijas ierakstu, nospiežot uz mapītes ikonas . Lietotājs par katru notikumu redz šādu informāciju:

 • Datums un laiks, kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību, vārds uzvārds;
 • Darbības veids – piemēram, ‘Pievienošana’, ‘Labošana’, ‘Dzēšana’;
 • Darbības pamatojums;
 • Pievienoto/laboto/dzēsto datu kopa.

Lietotājs var labot konfigurācijas ierakstus, nospiežot uz labošanas ikonas  un norādot:

 • Pārbaudes veids – labojams, ja pirmā pārbaude ir nākotnes datums;
 • Pirmās pārbaudes datums – ir labojams, ja ir nākotnes datums. Labojot var norādīt tikai nākotnes datumu. Ja ir pagātnes datums – nav rediģējams;
 • Pārbaudes periods - obligāts, norāda skaitli un perioda veidu ‘mēnesis’ vai ‘gads’. Ja pārbaudes veids ir ‘tehniskā apsekošana’ un būvei ir uzstādīta publiskas būves pazīme, periods nevar būt > 10 gadiem. Neietekmē jau izveidotos pārbaužu dokumentus vai brīdinājumus;
 • Atgādinājuma nosūtīšanas periods - norāda skaitli un perioda veidu ‘diena’ vai ‘mēnesis’. Neietekmē jau izveidotos atgādinājumus.

Lietotājs var dzēst konfigurācijas ierakstus nospiežot uz dzēšanas ikonas . Konfigurācijas ieraksta dzēšana neietekmē reģistrētos pārbaužu dokumentus vai jau izveidotos paziņojumus.

Veicot darbības ar pārbaužu konfigurāciju ekspluatācijas lietas notikumu vēsturē tiek veidoti ieraksti par veiktām darbībām:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību vārds;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums;
 • Pievienoto/Laboto/Dzēsto datu kopa.
   1.  

Paziņojums par periodisko pārbaudi

Sistēma katru dienu pārbauda būvēm izveidotās periodisko pārbaužu konfigurācijas.

Sistēma nosaka, kādas pārbaudes ir paredzētas, un katrai sameklē šajā būvē pēdējo veikto atbilstošā veida pārbaudi:

 • Ja pēdējā pārbaude eksistē, aprēķina nākamās pārbaudes datumu, izmantojot konfigurācija pārbaudes perioda datus;
 • Citādi, nākamās pārbaudes datums ir konfigurācijā norādītā pirmā pārbaude;
 • Aprēķina atgādinājuma sūtīšanas datumu, izmantojot pārbaudes konfigurācijas atgādinājuma sūtīšanas periodā datus. Ja aprēķinātais datums ir =< par šodienu un pēdējā atbilstošā paziņojuma izveidošanas datums ir < par aprēķināto datumu, izveido paziņojumu par pārbaudes termiņa tuvošanos;
 • Paziņojums tiek izveidots:
  • Ja būvei ir reģistrēta par būvi atbildīgā pārvaldnieka persona, šai personai;
  • Ja nav atbildīgā pārvaldnieka persona, bet ir pārvaldnieks, tad pārvaldniekam;
  • Citos gadījumos – visiem būves īpašniekiem / tiesiskiem valdītājiem.

Paziņojumi ir redzami ekspluatācijas lietas paziņojumu sarakstā.