BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas lietu saraksta apskate

Ekspluatāciju lietu saraksts ir pieejams BIS portālā autorizētam lietotājam, kurš ietilpst kādā no grupām:

 • Būves vai tās daļas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs fiziska persona. Informācija no VZD;
 • Būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja fiziskas personas pilnvarotais pārstāvis;
 • Būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis. Informācija no VZD un UR;
 • Būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas deleģētais pārstāvis;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvais Pārvaldnieks FP;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka FP pilnvarota persona;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka JP paraksttiesīgais pārstāvis. Informācija no UR;
 • BIS Pārvaldnieku reģistrā esošais ēkas aktīvā Pārvaldnieka JP personas deleģēts pārstāvis.

Ekspluatācijas lietu saraksta formā par katru lietotājam pieejamo ekspluatācijas lietu ir redzams:

 • Ekspluatācija lietas numurs;
 • Ekspluatācijas lietas nosaukums;
 • Būves galvenais lietošanas veids;
 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Būves adrese;
 • Atbildīgā iestāde.

Lietotājs var sarakstā veikt meklēšanu pēc kritērijiem:

 • Ekspluatācijas lietas numurs - teksta ievades lauks;
 • Būves kadastra apzīmējums - jānorāda pilna kadastra apzīmējuma vērtība;
 • Būves adrese - būves adreses ievades lauks;
 • Atbildīgā iestāde - izvēle no sistēmā reģistrētajām Būvvaldēm vai būvvaldes funkcijas pildošajām organizācijām;
 • Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
 • Būves galvenais lietošanas veids.

Lietotājs var atvērt sarakstā atlasītu Ekspluatācijas lietu.

Ja ekspluatācijas lietā ir nelasīti paziņojumi, to vizuāli izceļ.

Ekspluatāciju lietu saraksts