Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma "Atbildīgā iestāde" sadaļu?

Sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’, balstoties uz lietotāja aizpildītajiem būvniecības ieceres datiem, atrāda sistēmas aprēķinātu iestādi, kurai jāiesniedz izveidotā būvniecības iecere.

Ja iecerē norādītās zemes vienības atrodas vairākās administratīvajās teritorijās, kuras apkalpo vairākas būvvaldes, tad sistēma pēc noklusējuma, ņemot vērā ievadītos datus  par kadastru apzīmējumiem, kā atbildīgo būvvaldi norāda visas šīs būvvaldes. Nododot ieceri saskaņošanai, katrai iestādei tiek automātiski izveidots atsevišķs ieceres dokuments, un katram ieceres dokumentam veido jaunu būvniecības lietu.

Ja būvniecību ierosina saskaņā ar īpašiem normatīvajiem aktiem, tad atbildīgo iestādi nosaka saskaņā ar šajā normatīvajā aktā norādīto iestādi. Lietotājam ir iespēja atzīmēt, ka tā ir izveidota ‘Saskaņā ar īpašo normatīvo aktu’, piemēram, Autoceļu un ielu būvnoteikumi. Manuāli ievada normatīvā akta numuru un izvēlas atbildīgo iestādi no vērtību saraksta.

Zem ‘IESNIEGUMA VEIDS’, kas ir obligāts lauks, kuru automātiski aizpilda sistēma, pamatojoties uz aizpildīto informāciju, sistēma piedāvā nomainīt iesnieguma veidu, ja saskaņā ar ievadītajiem datiem tas nesaskan ar sākotnēji norādīto iesnieguma veidu. Šādos gadījumos sistēma izmetīs paziņojumu ar lūgumu nomainīt iesnieguma veidu. Piemēram, sākotnēji lietotājs veido apliecinājuma karti ēkai, bet, kļūdoties ar būvniecības veidu (norādot “Atjaunošana”, nevis “Vienkāršota atjaunošana”), sistēma var izmainīt iesnieguma veidu “Apliecinājuma karte ēkai” uz “Būvniecības iesniegums ēkai”.

Lietotājs var atzīmēt, ja vēlas saņemt atzīmi par:

  • projektēšanas nosacījumu izpildi, atzīmējot izvēlnes rūtiņu Vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi” - (atzīmējot būs iespēja atzīmēt, ka būvniecība noris kārtās un būs pieejams papildus solis ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’);
  • Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām (atzīmējot būs obligāti jānorāda informācija par kārtām solī 'KĀRTAS');
  • BUN izpildi, atzīmējot izvēlnes rūtiņu Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” (atzīmējot būs obligāti jānorāda vismaz viens būvdarbu veicējs solī ‘IESAISTĪTIE DALĪBNIEKI’. Pie ieceres saskaņošanas, šajā gadījumā būs arī jāsaņem saskaņojums no būvdarbu veicēja). Prasība neattiecas gadījumos, kad pats ierosinātājs būvē saviem spēkiem.

Sadaļā ‘IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA’ lietotājs var atzīmēt, ja vēlas pieprasīt šim dokumentam ierobežotas pieejamības statusu. Skatīt arī Ierobežotas pieejamības statuss.

Obligāti izvēlas ‘Informācijas veidu’ no sistēmas piedāvātajām vērtībām, un brīvā tekstā obligāti norāda ‘Pazīmes pamatojumu’.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.