DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesnieguma "Plānotie atkritumi" sadaļu?

Ja solī ‘ATBILDĪGĀ IESTĀDE’ tika atzīmēts “Vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi”, tad sadaļā ‘PLĀNOTIE ATKRITUMI’ norāda:

 • Būvprojektā nav plānoto atkritumu -  atzīmējot šo pazīmi, lietotājs norāda, ka būvprojektā nav plānoti atkritumi un tālāka datu ievade šajā solī nav nepieciešama;
 • Ja būvprojektā ir plānotie būvniecības atkritumi, tad lietotājs saraksta formā var tos norādīt. Katram ierakstam norādāmie lauki:
  • Apsaimniekotājs - izvēle no Latvijā reģistrēto atkritumu apsaimniekotāju saraksta. Nav obligāti aizpildāms lauks;
  • Atkritumu veids - obligāts, izvēle no būvniecībā radušos atkritumu veidu klasifikatora vērtībām. Izvēlnē redzams atkritumu klasifikācijas kods un tā nosaukums;
  • Atkritumu apjoms - obligāts, būvniecības atkritumu apjoma norādīšana, daļskaitlis ar trim zīmēm aiz komata;
  • Mērvienība - obligāts, apjoma mērvienība. Izvēle starp vērtībām: t vai m3.

Katru aizpildīto ierakstu var pievienot sarakstam, izmantojot darbību "Pievienot sarakstam".

Saraksts sastāv no kolonnām:

 • Apsaimniekotājs;
 • Atkritumu veids;
 • Atkritumu apjoms;
 • Mērvienība.

Jau pievienotos ierakstus var dzēst vai atvērt labošanai, izmantojot tam paredzētās ikonas.

Pārejiet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.