BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā anonīmam lietotājam iesniegt sūdzību?

Lai anonīms BIS portāla lietotājs varētu iesniegt sūdzības iesniegumu būvvaldei, atver portāla sadaļu ‘Par būvniecības procesiem’ / Tekstuālā informācija’.

 

Iesniegt sūdzību bez būvniecības lietas

Lai iesniegtu sūdzību bez norādītas būvniecības lietas, izvēlas darbību ‘Iesniegt sūdzību bez būvniecības lietas’.

Attēls. Sūdzības izveidošanas opcija.

 

sūdzība par konkrētu būvniecības lietu

Lai iesniegtu sūdzību par konkrētu būvniecības lietu, sarakstā ‘Plānotie būvdarbi’ sameklē nepieciešamo lietu, atver tās datus un izvēlas darbību ‘Jauna sūdzība’.

 

Attēls. Sūdzības izveidošanas opcija pie lietas.

Atverot sūdzības iesniegumu, secīgi aizpilda datus.

Solī ‘Iesniedzējs’, ja lietotājs vēlas saņemt atbildi uz savas sūdzības iesniegumu – atzīmē ‘Vēlos saņemt atbildi’. Papildus obligāti jānorāda vēlamo atbildes saņemšanas veidu: e-pasts vai adrese.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 1.ievades solis.

Anonīmam lietotājam pirms sūdzības iesnieguma iesniegšanas jāveic darbības, kas apliecina, ka lietotājs ‘nav robots’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Objekts’ lietotājs var norādīt sūdzības objekta atrašanās vietu.

  • ja sūdzību veido bez būvniecības lietas – norāda objekta adresi vai kadastra apzīmējumu. Nospiežot uz lupas ikonas, atvērsies ‘Kadastra objekta meklēšanas’ logs.
  • ja sūdzību veido ar izvēlētu būvniecības lietu – tiks atrādīts šīs lietas numurs.
  • ja sūdzība ir ar būvniecības lietas datiem, lietotājs var papildus norādīt, ka vēlas sūdzību iesniegt par būvspeciālistu. To izvēlas no visu būvspeciālistu saraksta, ievadot vismaz 3 simbolu virkni, pēc kuras notiek datu atlase. Tiek piedāvāti speciālisti, kuru vārdā, uzvārdā, sertifikāta vai sfēras numurā, vai sfēras nosaukumā ir šāda simbolu kombinācija. Lietotājam piedāvā pirmos 10 ierakstus no atlasītajiem, lai turpinātu atlasi jāievada lielāks simbolu skaits. Būvspeciālisti tiek piesaistīti darbības sfēras līmenī.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 2.ievades solis.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Apraksts’ obligāti norāda sūdzības pamatojumu no sistēmas piedāvātajām vērtībām un brīvā tekstā aizpilda sūdzības aprakstu. Ja sūdzība tiek iesniegta, norādot būvspeciālistu, lietotājam netiek piedāvāts izvēlēties sūdzības pamatojuma veidu, tad obligāti jānorāda tikai apraksts.

Ja nepieciešams, lietotājs var pievienot vairākas datnes, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 3.ievades solis.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Atbildīgā organizācija’ tiek atrādīta automātiski noteiktās iestādes nosaukums. Ja sūdzību veido bez būvniecības lietas – lietotājam ir iespēja norādīt citu atbildīgo iestādi, atzīmējot ‘Cita iestāde’ un izvēloties organizāciju no piedāvātā saraksta.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 4.ievades solis.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms iesniegšanas būvvaldei un labot, ja nepieciešams.

Attēls. Izveidotās sūdzības kopskats.

Ja ievadītie dati ir korekti – sūdzību var iesniegt būvvaldei, nospiežot pogu <Iesniegt>.

Pēc iesniegšanas anonīmajam lietotājam apskatīties iesniegtās sūdzības informāciju nebūs iespējams.

Ja anonīms lietotājs nav iesniedzis aizpildīto sūdzības iesniegumu un aizver tā formu, ievadītie dati tiks pazaudēti.

 

Sūdzība par būvspeciālistu

Lai iesniegtu sūdzību par būvspeciālistu, sadaļā “E-pakalpojumi” izvēlas darbību ‘Iesniegt sūdzību’.

Attēls. Izvēlne ‘Iesniegt sūdzību’.

Lai izveidotu sūdzību par būvspeciālistu vai vairākiem būvspeciālistiem, objekta ievades solī jāizvēlas “Būvspeciālists”, kur no visu būvspeciālistu saraksta var norādīt vienu vai vairākus būvspeciālistus. To var izdarīt, ievadot vārdu, uzvārdu vai sertifikāta numuru. Ievadot vismaz 3 simbolu virkni, notiek datu atlase. Tiek piedāvāti speciālisti, kuru vārdā, uzvārdā, sertifikāta, sfēras numurā, vai sfēras nosaukumā ir šāda simbolu kombinācija. Lietotājam piedāvā pirmos 10 ierakstus no atlasītajiem, lai turpinātu atlasi jāievada lielāks simbolu skaits. Būvspeciālisti tiek piesaistīti darbības sfēras līmenī.

Attēls. Būvspeciālista norādīšana sūdzības izveidošanā.

Sūdzības izveidošanas nākamajā solī “Apraksts”, teksta laukā brīvā veidā jāapraksta skaidrojums, apraksts par norādīto būvspeciālistu.

Atbildīgo organizāciju sistēma noteiks automātiski pēc norādītā būvspeciālista darbības sfēras uzraugošās iestādes. Lietotājam nav iespējas izvēlēties citu iestādi.

Attēls. Atbildīgās organizācijas atrādīšana sūdzības izveidošanā.

Ja iestāde pašlaik nav aktīvā sertificējošā iestāde, lietotājam atrāda paziņojumu 'Šai iestādei nav iespējams nosūtīt sūdzību, jo tā nepilda sertificējošās iestādes funkcijas. Lūdzu, norādiet citu speciālista darbības sfēru vai sazinaties ar iestādi ārpus BIS.'

Par būvspeciālistu iesniegtā sūdzība netiek atrādīta šī būvspeciālista iesniegto vai saņemto dokumentu sarakstā portālā.