DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aplūkot būvkomersanta detalizētos datus?

Publiskā portāla lietotājs, atlasot Būvkomersantu reģistra sarakstā ierakstu, nospiežot uz būvkomersanta nosaukumu var atvērt būvuzņēmuma detalizēto datu atrādīšanu.

Attēls. Būvkomersanta (būvuzņēmuma) detalizēto datu atvēršana.

Attēls. Būvuzņēmuma detalizēto datu atrādīšanas forma.

Publiskā portāla lietotājs atver būvuzņēmuma detalizēto datu skatu un redz tā datus.

Par būvuzņēmumu atrāda šādu informācija:

 • Būvkomersanta informācija, t.sk. iespēja apskatīt uzņēmuma vēsturiskos nosaukumus, nospiežot uz ikonas  ;
 • Būvkomersanta reģistrs, t.sk. iespēja apskatīt to būvuzņēmumu datus, kuri ir izvēlētā uzņēmuma biedri, vai kuros izvēlētais uzņēmums ir biedrs;
 • Kontaktinformācija;
 • Statistika - diagrammas ar šādiem datiem:
  • Kopējais sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (EUR),
  • Pašu spēkiem (bez apakšuzņēmējiem) sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms (EUR),
  • Būvniecībā nodarbināto skaits,
  • Klases izmaiņas pa gadiem,
  • Klases izmaiņas pēdējā gada ietvaros.
 • Statusa izmaiņu vēsture;
 • Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību;
 • Aktuālā informācija par būvspeciālistiem, t.sk. iespēja atvērt speciālista sertifikāta detalizēto informāciju, nospiežot uz sertifikāta numura;
 • Vēsturiskā informācija par būvspeciālistiem, t.sk. iespēja atvērt speciālista sertifikāta detalizēto informāciju, nospiežot uz sertifikāta numura;
 • Informācija par būvkomersanta darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu, t.sk. iespēja:
  • Apskatīt rādītāja sadalījumu pa darba veidiem un darba veikšanas vietu, nospiežot uz būvniecībā nodarbināto skaitu;
  • Atvērt detalizēto pārskata informāciju, nospiežot uz mapītes ikonas;
 • Klasifikācijas vēsture;
 • Ieviestās pārvaldības sistēmas;
 • Dalība profesionālajās organizācijās;
 • Arodbiedrību koplīgumi.