BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā apskatīt patstāvīgās prakses sarakstu?

Savu patstāvīgās prakses sarakstu var atvērt autorizējusies fiziskā persona no sava fiziskās personas profila vai no Speciālista paneļa, izvēloties sadaļu PRAKSES DATI un tad šķirkli PATSTĀVĪGĀ PRAKSE.

Atvērot sarakstu, lietotājs var redzēt informāciju par saviem pa prakses ierakstiem:

 • Darba / Projekta nosaukums;
 • Darbības sfēra (vēlamā);
 • Līdzdalības pakāpe;
 • Objekta adrese;
 • Darbu izpildes laiks;
 • Statuss.

Ieraksti sarakstā sakārtoti pēc kolonnas “Darbu izpildes laiks” beigu perioda vērtības.

Virs saraksta lietotājs var izmantot atlases kritērijus, lai atlasītu vajadzīgos ierakstus. Lietotājs var meklēt ierakstus pēc kritērijiem:

 • Statuss – izvēle no iespējamo statusu veidiem (Sagatave, Apstiprināšanā, Apstiprināts, Papildināms, Noraidīts);
 • Darbības sfēra – izvēle no darbības sfēru saraksta;
 • Atskaites gads – izvēle no atskaišu gada saraksta (visi kalendārie gadi sākot ar 1995.).

Attēls. Patstāvīgās prakses saraksts.

Lietotājs var izvēlēties veidot jaunu prakses ierakstu, nospiežot pogu <Pievienot>. Skatīt tālāk aprakstu Jaunas patstāvīgās prakses pievienošana .

Lietotājs ar prakses ierakstu sarakstā var veikt šādas darbības:

 • atvērt ierakstu statusā detalizētai apskatei, nospiežot uz ikonas  ;
 • kopēt, nospiežot uz ikonas   ;
 • labot/rediģēt ierakstu, nospiežot uz ikonas   ;
 • dzēst ierakstu statusā Sagatave, nospiežot uz ikonas  .

Sarakstā var redzēt arī patstāvīgās prakses ierakstus, kas ir atzīti no sertificējošo iestādes puses par nederīgu. Atverot nederīgu ierakstu detalizētas apskates formā, līdzās statusa laukam redz informatīvo burtu (i), uz kuru uzvadot kursora indikatoru tiek parādīts sertificējošās iestādes pārstāvja ievadītais pamatojums.

Sistēma reizi mēnesī sagatavo patstāvīgās prakses ierakstu sagataves visiem BIS sertificētajiem būvspeciālistiem, kuri ir norādīti kaut vienā BIS būvniecības lietā, lai būvspeciālistiem atvieglotu patstāvīgās prakses aizpildīšanas procesu. Prakses Sagataves veidos katram sertificētam būvspeciālistam par katru būvniecības lietu, ja:

 • speciālists ir fiksēts BIS būvniecības lietā kā būvniecībā iesaistītā persona: Būvdarbu veicējs, Būvdarbu vadītājs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta daļas vadītājs, Būvspeciālists;
 • lieta ir vismaz stadijā "Iecere" un vēl nav stadijā "Ekspluatācijā";
 • par Būvniecības lietu speciālistam nav Patstāvīgās prakses ieraksta (jebkādā statusā).

Sagatavēs automātiski tiks aizpildīta informācija Patstāvīgās prakses ieraksta blokos:

 • Būvniecības lieta;
 • Objekta adrese;
 • Pasūtītājs.