BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā augšupielādēt būvmateriālu konfigurācijā?

BIS portālā autorizējies lietotājs, kuram ir tiesības labot būvdarbu žurnāla būvizstrādājumu konfigurāciju (Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs), var augšupielādēt būvizstrādājumu konfigurācijas datus, nospiežot pogu <Augšupielādēt konfigurācijas datus> un pievienojot sagatavotu datni.

Būvizstrādājumu konfigurācijas augšupielādes datnei jābūt .csv, . xls, .xlsx formātā un tās sagaidāmā struktūra ir sekojoša:

  • Būvizstrādājuma tipa kods – obligāts, saskaņā ar klasifikatora datiem;
  • Ražotājs;
  • Būvizstrādājuma nosaukums;
  • Mērvienība – obligāts, sagaidāmās vērtības: mm, cm, m, km, gab, komplekts, kV, kVA, kW, mm2, m2, m3, ha, kg, l, t;
  • Atkārtoti izmantojamais materiāls - pazīme, ka objektā iegūts atkārtoti izmantojamais materiāls ar sagaidāmajām vērtībām “y” / “n”.
  • Obligāti jāveic testēšana -  pazīme, ka obligāti jāveic testēšana ar sagaidāmajām vērtībām “y” / “n”.

Piemērs, kā dati izskatās excel failā:

 .

Pirmā rinda ir paredzēta kolonnu virsrakstiem, un tā netiks ielādēta.

Lietotājs pie augšupielādes var apskatīt informatīvu paskaidrojumu, kurā ir definēti principi kā veidot datnes struktūru, lai to veiksmīgi ielādētu sistēmā.

Datnes apstrādes principi:

Ja sistēma secina, ka lietotājs mēģina atjaunot būvizstrādājumu konfigurāciju, kas jau tiek aktīvi izmantota Būvdarbu žurnālā (būvizstrādājumu ieraksti ir piesaistīti darbu ierakstiem žurnālā), sistēma parāda kļūdas paziņojumu: “Būvizstrādājumu konfigurācija jau tiek izmantota būvdarbu žurnāla ierakstu veidošanā! Atjaunošana no datnes vairs nav iespējama”, un neveic datu atjaunošanu.