BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā autorizētam lietotājam iesniegt sūdzību?

Lai autorizēts BIS portāla lietotājs varētu iesniegt sūdzības iesniegumu būvvaldei, atver portāla sadaļu ‘Par būvniecības procesiem’ / Tekstuālā informācija’, tāpat Kā izveidot sūdzību? (anonīms lietotājs)

Lai iesniegtu sūdzību bez norādītas būvniecības lietas, izvēlas darbību ‘Iesniegt sūdzību bez būvniecības lietas’, tāpat kā anonīma lietotāja gadījumā Iesniegt sūdzību bez būvniecības lietas.

Lai iesniegtu sūdzību par konkrētu būvniecības lietu, sarakstā ‘Plānotie būvdarbi’ sameklē nepieciešamo lietu, atver tās datus un izvēlas darbību ‘Jauna sūdzība’.

Juridiskas personas pārstāvis var izveidot un iesniegt sūdzību, ja viņš ir uzņēmuma vienpersonisks paraksttiesīgais vai viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām veidot sūdzības iesniegumus vai pārstāvēt organizāciju kā personu.

Atverot sūdzības iesniegumu, secīgi aizpilda datus.

Solī ‘Iesniedzējs’ automātiski tiek aizpildīti iesniedzēja dati.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 1.ievades solis autorizētam lietotājam.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Objekts’ lietotājs var norādīt sūdzības objekta atrašanās vietu.

  • ka sūdzību veido bez būvniecības lietas – norāda objekta kadastra apzīmējumu vai adresi. Nospiežot uz lupas ikonas, atvērsies ‘Kadastra objekta meklēšanas’ logs.
  • ka sūdzību veido ar izvēlētu būvniecības lietu – tiks atrādīts šīs lietas numurs un lietotājs var papildus norādīt, ka vēlas sūdzību iesniegt par būvspeciālistu.

 

Attēls. Sūdzības izveidošanas 2.ievades solis.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Apraksts’ obligāti norāda sūdzības pamatojumu no sistēmas piedāvātajām vērtībām.

Brīvā tekstā aizpilda sūdzības aprakstu.

Ja nepieciešams, lietotājs var pievienot vairākas datnes, nospiežot uz ‘Pievienot dokumentu’ un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 3.ievades solis.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Atbildīgā organizācija’ tiek atrādīts automātiski noteiktās iestādes nosaukums. Ja sūdzību veido bez būvniecības lietas – lietotājam ir iespēja norādīt citu atbildīgo iestādi, atzīmējot ‘Cita iestāde’ un izvēloties organizāciju no piedāvātā saraksta.

Attēls. Sūdzības izveidošanas 4.ievades solis.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu ‘Tālāk’.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms iesniegšanas būvvaldei, labot to, ja nepieciešams, un norādīt vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Pēc noklusējuma lietotājs atbildi saņems publiskajā portālā. Lai norādītu citu saņemšanas veidu – nospiež uz pazīmes ‘Citi veidi’ un atzīmē vēlamo:

  • Elektroniski uz e-pasta adresi;
  • Pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
  • Vai personīgi būvvaldē.

Ja ievadītie dati ir korekti – sūdzību var iesniegt būvvaldei, nospiežot pogu <Iesniegt>.

Sūdzība tiks saglabāta galvenajā panelī bloka ‘Mani dati’ sadaļā ‘Iesniegtie dokumenti’.

Ja autorizēts lietotājs nav iesniedzis aizpildīto sūdzības iesniegumu un aizver tā formu, tā būs pieejama statusā ‘Sagatave’ iesniegto dokumentu sarakstā.

Attēls. Sagatavoto un iesniegto sūdzību atrādīšana pie iesniegtajiem dokumentiem.