BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 26.oktobrī plkst.20:00-23:00 nebūs pieejama e-adrešu informācijas sistēma

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai?

Pakalpojums pieejams publiskajā portālā pēc autorizēšanās būvniecības darba vietā pie būvniecības lietas sadaļā ‘Dokumenti’, nospiežot pogu <Jauns dokuments>, un no dokumentu saraksta jāizvēlas dokumenta veids ‘Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’, kurš ir pieejams, ja lieta ir izveidota uz ieceres ‘Būvniecības iesniegums ēkai’ pamata vai tajā ir izsniegta ‘Būvatļauja ēkai’.

Izvēloties „Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijā”, jāaizpilda pa sekojošiem soļiem:

Apliecinājuma iesnieguma dati

Solī ‘Iesniegums’ informatīvi tiek atrādīts būvniecības lietas numurs un objekta nosaukums. Sistēma ielasa dokumentu ‘Būvatļauja’, uz kā pamata vēlas iesniegt ‘Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’. Pēc noklusējuma tiek automātiski norādīta būvatļauja no būvniecības lietas, kuras statuss ir ‘BUN izpildīti’.

 

Attēls. Apliecinājumā būvatļaujas norādīšana.

Iesnieguma aizpildīšanu turpina, spiežot pogu <Tālāk>.

Ierosinātāji

Solī ‘Ierosinātāji’ informatīvi tiek atrādīti ierosinātāji un to kontaktinformācija 

Attēls. ‘Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ ierosinātāju ievade.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par būvniecības kārtām

Sols ‘Kārtas nodošana’ ir pieejams tikai tad, ja būvniecība noris kārtās. Solī no izkrītošā saraksta “Ar šo iesniegumu ekspluatācijā tiks nodota” jāizvēlas kārta, kura ir uzsākta un tiks nodota ekspluatācijā ar šo iesniegumu. Var pievienot iesniegumam vairākas kārtas.

Attēls. ‘Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ būvniecības kārtu norādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par būvi

Solī ‘Ziņas par būvi’ jāatzīmē no pamatojuma dokumenta vai būvniecības kārtas, ja tāda ir, pielasītās būves, kuras vēlas nodot ekspluatācijā. Jāizvēlas ir vismaz viena būve. Ja būves ir pielasītas no būvniecības kārtas, tās ir atzīmētas pēc noklusējuma un izvēles rūtiņas atzīme nav maināma. Ja ir norādītas vairākas kārtas un kāda no būvēm ir piesaistīta vairākām kārtām, būve sarakstā attēlojas tikai vienu reizi un labojot tās datus, dati tiek laboti būvei neatkarīgi no kārtas.

Ir iespējams pievienot būves rādītājus par nesošajām konstrukcijām, materiāliem un apdari, nospiežot uz zīmuļa ikonas pie būves ieraksta. Atzīmē no sistēmas piedāvātajiem sarakstiem ‘Grupu’, ‘Veidu’ un ‘Materiālus’, un pievieno tos sarakstam. Pievienotos rādītājus iespējams labot un/vai dzēst.

Attēls. Apliecinājumā būves atzīmēšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par zemi

Solī ‘Ziņas par zemi’ informatīvi atrāda informāciju par pamatojuma dokumentā norādīto zemes gabalu.

 

Attēls. Apliecinājumā zemes vienības atrādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Būvniecības dalībnieki

Solī ‘Būvniecības dalībnieki’ informatīvi atrāda informāciju par iesaistītajiem dalībniekiem.

Ja būvniecība noris kārtās, tad atrāda būvniecības dalībniekus par katru kārtu atsevišķi, soļa nosaukumu veidojot ‘Būvniecības dalībnieki – x.kārta’, kur x ir kārtas numurs.

Attēls. Apliecinājumā būvniecības dalībnieku atrādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

VZD pieprasījumi

Solis tiek attēlots tad, ja dokumentā vismaz vienai no norādītām būvēm būvniecības veids nav ‘Nojaukšana’, ‘Konservācija’, ’Modernizācija’ vai 'Būve apvidū neeksistē' lietotājs iesniegumā redz datu bloku ‘VZD pieprasījumi’. Solī attēlo sarakstu ar būvēm, kurām būvniecības veids nav ‘Nojaukšana’, ‘Konservācija’, ’Modernizācija’. Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”.

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”

Ja būve ir piesaistīta vairākām būvniecības kārtām, VZD pieprasījums tiek nosūtīts tikai vienu reizi par vienu būvi.

Attēls. Apliecinājumā VZD pieprasījumu atrādīšana

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par būvniecību

Solī ‘Ziņas par būvniecību’ obligāti norāda datumu, kad būvdarbi sākti un kad pabeigti.

Atzīmē, vai ir atkāpes no saskaņotā būvprojekta.

Obligāti norāda:

 • Būvdarbu garantijas laiku;
 • Būvniecības kopējās izmaksas;
 • Un ārvalstu finanšu līdzekļus.

 

Attēls. Apliecinājumā būvniecības informācijas ievadīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Atliktie būvdarbi

 Solī ‘Atliktie būvdarbi’ var norādīt informāciju par atliktajiem darbiem, norādot:

 • Darba nosaukumu;
 • Mērvienību;
 • Daudzumu;
 • Un pabeigšanas termiņu.

Pievieno datus sarakstam. Pievienotos datus ir iespējams labot un/vai dzēst.

Attēls. Apliecinājumā atlikto būvdarbu pievienošana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Atkritumu apsaimniekošana

Solī ‘Atkritumu apsaimniekošana’ lietotājam ir iespēja norādīt informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, norādot:

 • Apsaimniekotāju;
 • Apsaimniekošanas laika perioda sākuma un beigu datumu;
 • Atkritumu apjomu;
 • Mērvienību;
 • Atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietu;
 • Un apsaimniekošanas veidu.

Pievieno datus sarakstam. Pievienotos datus ir iespējams labot un/vai dzēst.

Atkārto darbību, ja nepieciešams pievienot citus apsaimniekotājus.

Attēls. Atkritumu apsaimniekošanas datu ievade apliecinājumā.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Dokumentu saraksts

Soļa ‘Dokumentu saraksts’ sadaļā ‘Atzinumi’ atrāda sarakstu ar obligātiem atzinumiem, kuri ir nepieciešami pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 • ja iesniegumā ir iekļauta 3. grupas būve, tiek izveidoti ieraksti ar atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem ar darbības sfēru ‘3. grupas būvju obligātais atzinumu sniedzējs’;
 • izveido ierakstus par atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri savos spēkā esošos tehniskajos noteikumos un būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas nosacījumos ir norādījuši, ka piedalīsies pieņemšanā ekspluatācijā. Ja no tehnisko noteikumu izdevēja ir saņemti gan noteikumi, gan saskaņošanas nosacījumi, tiek ņemta vērā saskaņošanas nosacījumos norādītā vērtība.

Attēls. Institūciju un tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

Katram izveidotam ierakstam par atzinumu atrāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēja, no kura nepieciešams atzinums, reģistrācijas numurs un nosaukums;
 • Atzinums vai paskaidrojums – atrāda vienu no variantiem:
  • Saite uz atzinumu, ja tāds ir pievienots būvniecības lietā;
  • Pievienotā datne;
  • Ierosinātāja paskaidrojums brīvā tekstā.
 • Pazīme, ka atzinums no šī tehnisko noteikumu izdevēja ir obligāts.

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu, ja nepieciešams, nospiežot uz <+Pievienot atzinumu>, un tur norāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēju – obligāts, var izvēlēties no sistēmā reģistrētiem tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri apkalpo būvniecības lietas objektu administratīvo teritoriju un kuras ir ar darbības sfēru ‘Atzinumu sniedzējs’;
 • Atzinuma pievienošanas veidu – obligāts, tikai viens no iespējamiem veidiem: ‘Paskaidrojums’, ‘Datne’, ‘Saite uz atzinumu’. Atkarībā no izvēlētā veida norāda atzinumu:
  • Paskaidrojums’ – brīvā tekstā ievada paskaidrojumu;
  • Datne’ – pievieno atzinuma datni;
  • Saite uz atzinumu’ – izvēlas vienu no būvniecības lietā esošiem un iesniegumā nepievienotiem atzinumiem.

Attēls. Atzinuma pievienošana.

Lietotājs var labot pievienotos ierakstu, ņemot vērā pievienošanas nosacījumus, nospiežot uz labošanas ikonas.

Lietotājs var izdzēst ierakstu, ja tas nav atzīmēts kā obligāts, nospiežot uz dzēšanas ikonas.

Sadaļā ‘Kadastrālās uzmērīšanas lieta’ lietotājs, nospiežot uz <+Pievienot kadastrālās uzmērīšanas lietu>, var ierakstīt paskaidrojumu brīvā tekstā un pievienot vienu vai vairākas datnes.

Attēls. Kadastrālās uzmērīšanas lietas pievienošana.

Sadaļā ‘Būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’, ja būvniecības lietā ir vismaz viens būvuzrauga pārskats dokumentu sarakstā, lietotājam ir pieejams saraksts ar būvuzrauga pārskatu dokumentu numuriem un statusiem, ar iespēju atzīmēt iesniedzamos, nospiežot uz <+Pievienot būvuzrauga pārskatu>.

Attēls. Būvuzrauga pārskata pievienošana.

Sadaļā ‘Būves tehniskās apsekošanas atzinumi’, ja vienai no pievienotām būvēm būvniecības veids ir ‘Konservācija’, tad obligāti jābūt pievienotam vienam ierakstam. Lietotājs nospiež uz <+Pievienot būves tehniskās apsekošanas atzinumu> un izvēlas to no būvniecības lietas.

Attēls. Būves tehniskās apsekošanas atzinuma pievienošana.

Sadaļā ‘Būvdarbu žurnāls’, ja būvniecības lietas būvdarbu žurnālā ir vismaz viens ikdienas vai speciālo darbu ieraksts, tiek uzstādīta automātiska pazīme, ka ir pievienots būvdarbu žurnāls. Kā arī ir pieejama saite būvdarbu gaitas sadaļas atvēršanai. No pilnā dokumentu saraksta tiek izņemtas sadaļas, kuru saturs ir pieejams būvdarbu gaitas sadaļā:

 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes, kuras grupē pa sadaļām:

 • Būvdarbu žurnāls;
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Citi pieņemšanas akti un protokoli;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija;
 • Pārbaužu dokumentācija.

Sadaļā ‘Būvprojekta izmainītās daļas’, ja būvniecības lietas projekta sadaļā ir pievienotas pēc būvniecības ieceres PN izpildes mainītās vai pievienotās un apstiprinātas daļu lapas, tiek automātiski uzstādīta pazīme, ka ir pieļautās izmaiņas un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā. Kā arī ir pieejama saite projekta sadaļas atvēršanai.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes.

Lietotājam ir iespēja pievienot vēl šādus dokumentus:

 • Citi būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Citi būves tehniskās apsekošanas atzinumi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Izpildmērījumu plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Izpildshēmas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Verificēšanas deklarācijas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Inženierbūves stāvu plāni vai telpu grupas plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Atzinumi par mērlatu piesaisti EVRS’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Citi dokumenti’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes ar citiem nepieciešamiem dokumentiem.

Sadaļā ‘Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāti’ ir pieejama saite energosertifikātu sadaļas atvēršanai.

Attēls. ‘Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ pievienojamo dokumentu saraksts.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu <Tālāk>.

Iesnieguma apskats

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt kopskatā izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanai.

Dokumentu var rediģēt un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Ja ievadītie dati ir korekti – tos var nodot saskaņošanai.

Attēls. ‘Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ kopskats.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Saskaņošana

Solī ‘Saskaņošana’ tiek atrādīti būvniecības dalībnieki, ar kuriem jāsaskaņo izveidotais dokuments. Izvēlas darbību <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>.

Attēls. Būvniecības dalībnieku atrādīšana saskaņošanai

Logā ‘Iesaistīto dalībnieku kontaktinformācija’ lietotājam ir iespēja precizēt dalībnieku e-pasta adreses.

Attēls. Apliecinājuma nodošana saskaņošanai.

Nospiežot <Nodot saskaņošanai>, apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai nodots saskaņotājiem. Iesaistītajiem dalībniekiem tiks izveidots saskaņojuma paziņojums viņu publiskā portāla profilā un nosūtīts uz norādītajām e-pasta adresēm.

Kā saskaņot apliecinājumu ar būvniecības iesaistītām personām – skatīt sadaļu 7.4.4 Apliecinājuma saskaņošana ar būvniecības iesaistītajām personām.

Pēc saskaņošanas, lietotājs izveidoto iesniegumu statusā <Saskaņots> var iesniegt un tad to redzēt publiskajā portālā sadaļā ‘Iesniegtie dokumenti’ un būvniecības lietā šķirklī ‘Dokumenti’.