BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai?

Pakalpojums pieejams publiskajā portālā pēc autorizēšanās būvniecības darba vietā pie būvniecības lietas sadaļā ‘Dokumenti’, nospiežot pogu <Jauns dokuments>, un no dokumentu saraksta jāizvēlas dokumenta veids ‘Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’, kurš ir pieejams, ja lieta ir izveidota uz ieceres ‘Būvniecības iesniegums ēkai’ pamata vai tajā ir izsniegta ‘Būvatļauja ēkai’.

Izvēloties „Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijā”, jāaizpilda pa sekojošiem soļiem:

Apliecinājuma iesnieguma dati

Solī ‘Iesniegums’ informatīvi tiek atrādīts būvniecības lietas numurs un objekta nosaukums. Sistēma ielasa dokumentu ‘Būvatļauja’, uz kā pamata vēlas iesniegt ‘Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’. Pēc noklusējuma tiek automātiski norādīta būvatļauja no būvniecības lietas, kuras statuss ir ‘BUN izpildīti’.

 

Iesnieguma aizpildīšanu turpina, spiežot pogu <Tālāk>.

Ierosinātāji

Solī ‘Ierosinātāji’ informatīvi tiek atrādīti ierosinātāji un to kontaktinformācija

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par būvniecības kārtām

Solis ‘Kārtas nodošana’ ir pieejams tikai tad, ja būvniecība noris kārtās. Solī no izkrītošā saraksta “Ar šo iesniegumu ekspluatācijā tiks nodota” jāizvēlas kārta, kura ir uzsākta un tiks nodota ekspluatācijā ar šo iesniegumu. Var pievienot iesniegumam vairākas kārtas.

Attēls. ‘Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai’ būvniecības kārtu norādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par būvi

Solī ‘Ziņas par būvi’ jāatzīmē no pamatojuma dokumenta vai būvniecības kārtas, ja tāda ir, pielasītās būves, kuras vēlas nodot ekspluatācijā. Jāizvēlas ir vismaz viena būve. Ja būves ir pielasītas no būvniecības kārtas, tās ir atzīmētas pēc noklusējuma un izvēles rūtiņas atzīme nav maināma. Ja ir norādītas vairākas kārtas un kāda no būvēm ir piesaistīta vairākām kārtām, būve sarakstā attēlojas tikai vienu reizi un labojot tās datus, dati tiek laboti būvei neatkarīgi no kārtas.

Ir iespējams pievienot būves rādītājus par nesošajām konstrukcijām, materiāliem un apdari, nospiežot uz zīmuļa ikonas pie būves ieraksta. Atzīmē no sistēmas piedāvātajiem sarakstiem ‘Grupu’, ‘Veidu’ un ‘Materiālus’, un pievieno tos sarakstam. Pievienotos rādītājus iespējams labot un/vai dzēst.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par zemi

Solī ‘Ziņas par zemi’ informatīvi atrāda informāciju par pamatojuma dokumentā norādīto zemes gabalu.

 

Attēls. Apliecinājumā zemes vienības atrādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Būvniecības dalībnieki

Solī ‘Būvniecības dalībnieki’ informatīvi atrāda informāciju par iesaistītajiem dalībniekiem.

Ja būvniecība noris kārtās, tad atrāda būvniecības dalībniekus par katru kārtu atsevišķi, soļa nosaukumu veidojot ‘Būvniecības dalībnieki – x.kārta’, kur x ir kārtas numurs.

Attēls. Apliecinājumā būvniecības dalībnieku atrādīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

VZD pieprasījumi

Solis tiek attēlots tad, ja dokumentā vismaz vienai no norādītām būvēm būvniecības veids nav ‘Nojaukšana’, ‘Konservācija’, ’Modernizācija’ vai 'Būve apvidū neeksistē' lietotājs iesniegumā redz datu bloku ‘VZD pieprasījumi’. Solī attēlo sarakstu ar būvēm, kurām būvniecības veids nav ‘Nojaukšana’, ‘Konservācija’, ’Modernizācija’. Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”.

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”

Ja būve ir piesaistīta vairākām būvniecības kārtām, VZD pieprasījums tiek nosūtīts tikai vienu reizi par vienu būvi.

Attēls. Apliecinājumā VZD pieprasījumu atrādīšana

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Ziņas par būvniecību

Solī ‘Ziņas par būvniecību’ obligāti norāda datumu, kad būvdarbi sākti un kad pabeigti.

Atzīmē, vai ir atkāpes no saskaņotā būvprojekta.

Obligāti norāda:

 • Būvdarbu garantijas laiku;
 • Būvniecības kopējās izmaksas;
 • Un ārvalstu finanšu līdzekļus.

 

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Atliktie būvdarbi

Solī ‘Atliktie būvdarbi’ var norādīt informāciju par atliktajiem darbiem, piemēram, ziemas laikā uzbūvētas  mājas apkārtnes labiekārtošana, norādot:

 • Darba nosaukumu;
 • Mērvienību;
 • Daudzumu;
 • Un pabeigšanas termiņu.

Pievieno datus sarakstam. Pievienotos datus ir iespējams labot un/vai dzēst.

 

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Atkritumu apsaimniekošana

Solī ‘ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA’ lietotājam ir iespēja norādīt informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, ja:

 • Būvniecības lieta ir stadijā "Būvdarbi";
 • Būvniecības lietas būvdarbu žurnāla sadaļā "BŪVNIECĪBAS ATKRITUMI"
  nav neviena apstiprināta ieraksta ar veidu "Būvniecībā radušos atkritumu deklarēšana". Ja būvniecība noris vairākās kārtās, tad pārbaude tiek veikta apliecinājuma solī "KĀRTAS NODOŠANA" ekspluatācijā nododamo kārtu būvdarbu žurnālos;
 • Lietotājs būvniecības lietā ir ierosinātājs vai tā pilnvarota persona ar tiesībām veidot lietas dokumentāciju.

Solī ‘ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA’ lietotājam ir iespējams norādīt sekojošo informāciju par būvdarbos radušos atkritumu apsaimniekošanu:

 • Apsaimniekošanas veids -  izvēle no vērtību saraksta:
  • Nav būvdarbos radušos atkritumu – lietotājam nav jānorāda informāciju par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un var pāriet uz dokumenta nākamo ievades soli;
  • Atkritumi nodoti apsaimniekotājam.
 • Ja laukā "Apsaimniekošanas veids" ir izvēlēta vērtība "Atkritumi nodoti apsaimniekotājam", tad lietotājam jānorāda informāciju par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu:
  • Apsaimniekotājs - izvēle no Latvijā reģistrēto atkritumu apsaimniekotāju saraksta;
  • Apsaimniekotāja atrašanās vieta - strukturētās adreses ievade;
  • Atkritumu veids - izvēle no būvniecībā radušos atkritumu veidu klasifikatora vērtībām;
  • Atkritumu apjoms - būvniecības atkritumu apjoma norādīšana. Daļskaitlis ar trim zīmēm aiz komata;
  • Mērvienība - apjoma mērvienība. Izvēle starp vērtībām: t vai m3. Obligāts;
  • Čeki/Pavadzīmes - vienas vai vairāku datņu pievienošanas iespēja. Obligāti jāpievieno vismaz viena datne.

Katru aizpildīto ierakstu var pievienot sarakstam, izmantojot darbību <Pievienot sarakstam>. Saraksts sastāv no kolonnām:

 • Apsaimniekotājs;
 • Atrašanās vieta;
 • Atkritumu veids;
 • Atkritumu apjoms - atspoguļots tiek apjoms kopā ar mērvienību;

Jau pievienotos ierakstus var dzēst vai atvērt labošanai, izmantojot tam paredzētās ikonas

Atkārto darbību, ja nepieciešams pievienot citus apsaimniekotājus.

 

Ja būvniecības lietas būvdarbu žurnālā (sk. “Būvdarbu žurnāls”) ir izveidots Būvniecības atkritumu ieraksts, tad ievadītā informācija par būvniecības atkritumiem ir apkopota sarakstos:

 • Objektā deklarētais apjoms. Sarakstā ir apkopota informācija no būvdarbu žurnālā apstiprinātajiem ierakstiem ar veidu “Būvniecības atkritumu deklarēšana”. Apjomi ir sagrupēti pa atkritumu veidiem.
  • Atkritumu veids – deklarēto atkritumu veids;
  • Apjoms – deklarētais atkritumu apjoms.
  • Ja sarakstā “Objektā deklarētais apjoms” kopējais atkritumu veidu apjoms ir lielāks par pārējo sarakstu summāro apjomu, sistēma parāda brīdinājuma paziņojumu: “Žurnālā deklarēto atkritumu apjoms ir lielāks, nekā apsaimniekotājiem nodoto, rekultivācijā nodoto, atkārtotie iegūto materiālu reģenerēto izejvielu apjoms. Lūdzu pārliecināties, ka ir ievadītas visas veiktās darbības, jo pēc žurnāla noslēgšanas darbības ar šajā žurnālā deklarētajiem atkritumiem vairs nebūs iespējams veikt!”
 • Apsaimniekotājam nodotais apjoms. Sarakstā ir apkopota informācija no būvdarbu žurnālā apstiprinātajiem ierakstiem ar veidu “Būvniecības atkritumu nodošana apsaimniekotājam”. Informācija primāri sagrupēta pēc Apsaimniekotāja, bet sekundāri pēc atkritumu veida:
  • Apsaimniekotājs – atkritumu apsaimniekotājs kuram nodoti būvniecībā radušies atkritumi;
  • Atkritumu veids – apsaimniekotājam nodoto atkritumu veids;
  • Apjoms – apsaimniekotājam nodotais atkritumu apjoms.
 • Rekultivācijai nodotais apjoms. Sarakstā ir apkopota informācija no būvdarbu žurnālā apstiprinātajiem ierakstiem ar veidu “Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu objektu”. Apjomi ir sagrupēti pa atkritumu veidiem:
  • Atkritumu veids – rekultivācijai izvestā atkrituma veids;
  • Apjoms – rekultivācijai izvestais atkritumu apjoms.
 • Reģenerētais apjoms. Sarakstā ir apkopota informācija no būvdarbu žurnāla par atkritumu (izejvielu) apjomiem, kas ir transformēti reģenerētajos/ atkārtoti izmantojamos materiālos. Informācija tiek iegūta no apstiprinātiem ierakstiem ar veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi”, kuros ir norādīts, ka materiāls ir “Objektā iegūts atkārtoti izmantojamais materiāls”. Apjomi ir sagrupēti pa atkritumu (izejvielu) veidiem:
  • Izejvielu veids – atkritumu (izejvielu) veids;
  • Apjoms – reģenerētais atkritumu(izejvielu) apjoms.

Lietotājs redz informatīvu brīdinājumu, ja:

 • Būvniecības lietā nav neviena būvdarbu žurnāla ieraksta un dokumentā pašdeklarētā atkrituma kopējais apjoms solī ‘Atkritumu apsaimniekošana’ ir par 30% vai vairāk mazāks, nekā ieceres iesniegumā norādītais kopējais plānoto būvniecības atkritumu apjoms;
 • Būvniecības lietā ir būvdarbu žurnāla ieraksti un būvdarbu žurnālā kopējais reģistrētais izvesto būvniecības atkritumu apjoms solī ‘Atkritumu apsaimniekošana’ ir par 30% vai vairāk mazāks, nekā ieceres iesniegumā norādītais kopējais plānoto būvniecības atkritumu apjoms;
 • Būvniecības lietas plānotie būvniecības atkritumi solī ‘Atkritumu apsaimniekošana’ norādīti mērvienībā, kas atšķiras no pašdeklarētā atkritumu mērvienības un salīdzināšana nav iespējama.

Lietotājs var nodot saskaņot vai iesniegt būvvaldei sagatavoto dokumentu neatkarīgi no brīdinājuma esamības.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu ‘Tālāk’.

Dokumentu saraksts

Soļa ‘Dokumentu saraksts’ sadaļā ‘Atzinumi’ atrāda sarakstu ar obligātiem atzinumiem, kuri ir nepieciešami pieņemšanai ekspluatācijā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

 • ja iesniegumā ir iekļauta 3. grupas būve, tiek izveidoti ieraksti ar atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem ar darbības sfēru ‘3. grupas būvju obligātais atzinumu sniedzējs’;
 • izveido ierakstus par atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri savos spēkā esošos tehniskajos noteikumos un būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas nosacījumos ir norādījuši, ka piedalīsies pieņemšanā ekspluatācijā. Ja no tehnisko noteikumu izdevēja ir saņemti gan noteikumi, gan saskaņošanas nosacījumi, tiek ņemta vērā saskaņošanas nosacījumos norādītā vērtība.

Katram izveidotam ierakstam par atzinumu atrāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēja, no kura nepieciešams atzinums, reģistrācijas numurs un nosaukums;
 • Atzinums vai paskaidrojums – atrāda vienu no variantiem:
  • Saite uz atzinumu, ja tāds ir pievienots būvniecības lietā;
  • Pievienotā datne;
  • Ierosinātāja paskaidrojums brīvā tekstā.
 • Pazīme, ka atzinums no šī tehnisko noteikumu izdevēja ir obligāts.

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu, ja nepieciešams, nospiežot uz <+Pievienot atzinumu>, un tur norāda:

 • Tehnisko noteikumu izdevēju – obligāts, var izvēlēties no sistēmā reģistrētiem tehnisko noteikumu izdevējiem, kuri apkalpo būvniecības lietas objektu administratīvo teritoriju un kuras ir ar darbības sfēru ‘Atzinumu sniedzējs’;
 • Atzinuma pievienošanas veidu – obligāts, tikai viens no iespējamiem veidiem: ‘Paskaidrojums’, ‘Datne’, ‘Saite uz atzinumu’. Atkarībā no izvēlētā veida norāda atzinumu:
  • Paskaidrojums’ – brīvā tekstā ievada paskaidrojumu;
  • Datne’ – pievieno atzinuma datni;
  • Saite uz atzinumu’ – izvēlas vienu no būvniecības lietā esošiem un iesniegumā nepievienotiem atzinumiem.

Lietotājs var labot pievienotos ierakstu, ņemot vērā pievienošanas nosacījumus, nospiežot uz labošanas ikonas.

Lietotājs var izdzēst ierakstu, ja tas nav atzīmēts kā obligāts, nospiežot uz dzēšanas ikonas.

Sadaļā ‘Kadastrālās uzmērīšanas lieta’ lietotājs, nospiežot uz <+Pievienot kadastrālās uzmērīšanas lietu>, var ierakstīt paskaidrojumu brīvā tekstā un pievienot vienu vai vairākas datnes.

Sadaļā ‘Būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’, ja būvniecības lietā ir vismaz viens būvuzrauga pārskats dokumentu sarakstā, lietotājam ir pieejams saraksts ar būvuzrauga pārskatu dokumentu numuriem un statusiem, ar iespēju atzīmēt iesniedzamos, nospiežot uz <+Pievienot būvuzrauga pārskatu>.

Sadaļā ‘Būves tehniskās apsekošanas atzinumi’, ja vienai no pievienotām būvēm būvniecības veids ir ‘Konservācija’, tad obligāti jābūt pievienotam vienam ierakstam. Lietotājs nospiež uz <+Pievienot būves tehniskās apsekošanas atzinumu> un izvēlas to no būvniecības lietas.

Sadaļā ‘Būvdarbu žurnāls’, ja būvniecības lietas būvdarbu žurnālā ir vismaz viens ikdienas vai speciālo darbu ieraksts, tiek uzstādīta automātiska pazīme, ka ir pievienots būvdarbu žurnāls. Kā arī ir pieejama saite būvdarbu gaitas sadaļas atvēršanai. No pilnā dokumentu saraksta tiek izņemtas sadaļas, kuru saturs ir pieejams būvdarbu gaitas sadaļā:

 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes, kuras grupē pa sadaļām:

 • Būvdarbu žurnāls;
 • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
 • Segto darbu pieņemšanas akti;
 • Citi pieņemšanas akti un protokoli;
 • Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija;
 • Pārbaužu dokumentācija.

Sadaļā ‘Būvprojekta izmainītās daļas’, ja būvniecības lietas projekta sadaļā ir pievienotas pēc būvniecības ieceres PN izpildes mainītās vai pievienotās un apstiprinātas daļu lapas, tiek automātiski uzstādīta pazīme, ka ir pieļautās izmaiņas un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā. Kā arī ir pieejama saite projekta sadaļas atvēršanai.

Citādi lietotājs pats var uzstādīt pazīmi un obligāti pievienot vienu vai vairākas datnes.

Lietotājam ir iespēja pievienot vēl šādus dokumentus:

 • Citi būvuzrauga pārskati par būvuzraudzības plāna izpildi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Citi būves tehniskās apsekošanas atzinumi’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Izpildmērījumu plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Izpildshēmas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Verificēšanas deklarācijas’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Inženierbūves stāvu plāni vai telpu grupas plāni’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Atzinumi par mērlatu piesaisti EVRS’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes;
 • Citi dokumenti’ – iespēja pievienot vienu vai vairākas datnes ar citiem nepieciešamiem dokumentiem;
 • ‘Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāti’ ir pieejama saite energosertifikātu sadaļas atvēršanai.

Lai pārietu uz nākamo soli – nospiež pogu <Tālāk>.

Iesnieguma apskats

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt kopskatā izveidoto dokumentu pirms nodošanas saskaņošanai.

Dokumentu var rediģēt un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Ja ievadītie dati ir korekti – tos var nodot saskaņošanai.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Saskaņošana

Solī ‘Saskaņošana’ tiek atrādīti būvniecības dalībnieki, ar kuriem jāsaskaņo izveidotais dokuments. Izvēlas darbību <Saskaņot ar iesaistītajiem dalībniekiem>. Saskaņotāju saraksts tiek atlasīts no aktuālās būvatļaujas, sarakstā attēlojot šādus būvniecības dalībniekus:

 • Ierosinātājs;
 • Būvdarbu veicējs – ja būvniecība nav veikta pašu spēkiem;
 • Atbildīgais būvdarbu veicējs – ja būvniecība nav veikta pašu spēkiem;
 • Būvuzraugs – ja tāds ir;
 • Autoruzraugs – ja tāds ir.

Logā ‘Iesaistīto dalībnieku kontaktinformācija’ lietotājam ir iespēja precizēt dalībnieku e-pasta adreses.

Nospiežot <Nodot saskaņošanai>, apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai nodots saskaņotājiem. Iesaistītajiem dalībniekiem tiks izveidots saskaņojuma paziņojums viņu publiskā portāla profilā un nosūtīts uz norādītajām e-pasta adresēm.

Kā saskaņot apliecinājumu ar būvniecības iesaistītām personām – skatīt sadaļu 'Kā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai?'.

Pēc saskaņošanas, lietotājs izveidoto iesniegumu statusā <Saskaņots> var iesniegt un tad to redzēt publiskajā portālā sadaļā ‘Iesniegtie dokumenti’ un būvniecības lietā šķirklī ‘Dokumenti’.