Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarba žurnālā ieraksta veidu "Būvniecības atkritumi"

Būvniecības lietas sadaļā “Būvdarbu žurnāls” ir pieejama apakš sadaļa “Būvniecības atkritumi”. Atkritumu sadaļa pieejam lietotājam, ja ir:

 • Būvniecības lietas ierosinātājs vai tā pilnvarota persona;
 • Lietotājs ir būvatļaujas pielikumā norādītais:
  • Atbildīgais Būvdarbu vadītājs;
  • Būvdarbu vadītājs;
  • Būvdarbu veicējs;
  • Būvuzraugs;
  • Autoruzraugs;
  • Darba drošības koordinators;
 • Lietotājs ir līgumpersona ar aktīvu būvdarbu līgumu būvniecības lietā.

Sarakstā atrāda ieraksta veidus “Būvniecības atkritumu deklarēšana”, “Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu”, “Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam”.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla sadaļa “Būvniecības atkritumi”.

 Par katru ierakstu atrāda laukus:

 • Datums - Ieraksta veidošanas datums;
 • Numurs – sistēmas piešķirtais ieraksta numurs pēc kārtas;
 • Ieraksta veids - ieraksta veids;
 • Statuss - ieraksta statuss;
 • Izveidoja - ieraksta izveidotāja vārds un uzvārds.

Ieraksta izvērstajā skatā papildus atrāda:

 • Tāmes pozīcija;
 • Atkritumu veids;
 • Apjoms;
 • Mērvienība;
 • Apstiprinātāji.

Atkritumu sarakstā var veikt ierakstu meklēšanu pēc kritērijiem:

 • Ieraksta veids;
 • Statuss;
 • Datums no - līdz;
 • Atkritumu veids.

Lietotājs atbildīgais būvdarbu vadītājs vai līgumpersona ar tiesībām veidot būvdarbu žurnāla ierakstus, var veidot jaunu ierakstu, izvēloties starp veidiem:

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Jauna ieraksta veida izvēle sadaļā “Būvniecības atkritumi”.

Citas darbības “Būvniecības atkritumu” sarakstā:

 • Ja ieraksts ir statusā “Sagatavošanā”, tad to var atvērt labošanas režīmā vai izdzēst;
 • Ja ieraksts ir statusā “Apstiprināšanā”, tad apstiprinātājs to var apstiprināt vai noraidīt no saraksta formas;
 • Ierakstu var atvērt izvērstajā skatā vai detalizēto datu skatīšanas režīmā neatkarīgi no tā statusa;
 • Ierakstu var kopēt pēc tiem pašiem nosacījumiem, kā jauna ieraksta izveidošanai.
   1.  

Būvniecības atkritumu deklarēšana

Lai izveidotu jaunu atkrituma ierakstu ar veidu “Būvniecības atkritumu deklarēšana”, lietotājs no “Būvdarbu žurnāla” sadaļas “Kopskats” vai “Būvniecības atkritumi” nospiež pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un sarakstā izvēlas attiecīgo ieraksta veidu un secīgi aizpilda datus.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Būvniecības atkritumu deklarēšana - jauns ieraksts.

Atkritumu deklarēšanas ierakstā ir norādāma sekojošā informācija:

 • Tāmes pozīcija - iespēja norādīt tāmes pozīciju;
 • Atkritumu veids - obligāts, vērtības izvēle no klasifikatora;
 • Daudzums - obligāts, atkritumu daudzuma deklarēšana. Daļskaitlis ar trīs zīmēm aiz komata;
 • Mērvienība - noklusēti aizpildās ar vērtību “m3”, un tas nav rediģējams;
 • Iegūts atkārtoti izmantojams materiāls - pazīmes lauks, noklusēti neatzīmēts.

Lietotājs jaunam ierakstam var veikt saglabāšanu vai aizvērt to nesaglabājot, izvēloties darbību <Atgriezties>.

Saglabāšanas brīdī tiek veikta pārbaude, vai ir aizpildīta visa pieprasītā informācija. Ja nav, tiek parādīts atbilstošais kļūdas paziņojums.

Veiksmīgi saglabājot ierakstu, tam tiek uzstādīts statuss “Sagatavošanā”, un lietotājam top pieejama iespēja <Apstiprināt> vai <Nodot apstiprināšanai>.

 • <Apstiprināt>, ja lietotājs ir atbildīgais būvdarbu vadītājs vai līgumpersona ar aktīvu līgumu, kurā ir atzīmēta pazīme “Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos”.
  • Apstiprināšanas brīdī sistēma uzstāda ierakstam statusu “Apstiprināts” un fiksē ieraksta izmaiņu vēsturē:
  • Notikums - Apstiprināts;
  • Datums un laiks, kad veikta apstiprināšana;
  • Persona, kas veikusi apstiprināšanu;
  • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tiek apstiprināta.
 • <Nodot apstiprināšanai>, ja lietotājs ir līgumpersona ar aktīvu līgumu, kurā tam ir piešķirtas tiesības veidot būvdarbu žurnāla ierakstus (atzīmēta pazīme “Tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā”), bet nav tiesības tos apstiprināt (nav atzīmēta pazīme “Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos”).
  •  Nododot apstiprināšanai:
   • Tiek piedāvāts izvēlēties vienu vai vairākus apstiprinātājus atbilstoši esošajai būvdarbu žurnāla funkcionalitātei;
   • Tiek fiksēts ieraksta izmaiņu vēstures notikums:
    • Notikums - Nosūtīts apstiprināšanai;
    • Datums un laiks, kad veikta nosūtīšana;
    • Persona, kas nosūtīja ierakstu apstiprināšanai;
    • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tiek nodota apstiprināšanai.

Formā pieejamās pogas labošanas režīmā :

 • Precizēt ievadītos datus un saglabāt tos, izmantojot darbību <Saglabāt>.
 • Dzēst ierakstu, izmantojot darbību <Dzēst>.
 • Aizvērt datu ievades formu, izvēloties darbību <Atgriezties>.

Iegūts atkārtoti izmantojams materiāls

Atkritumu deklarēšanas ierakstā lietotājam ir iespējams atzīmēt pazīmi "Iegūts atkārtoti izmantojams materiāls", kurai ir paskaidrojošai teksts: "Atzīmēt, ja šajā ierakstā uzskaitītie būvniecības atkritumi tiks izmantoti kā reģenerētie/atkārtoti izmantojamie materiāli".

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Atkrituma deklarēšana kā iegūts atkārtoti izmantojams materiāls.

Pēc pazīmes atzīmēšanas parādās bloks, kurā norādāma sekojoša informācija par iegūto atkārtoti izmantojamo materiālu:

 • Būvmateriāla izvēle - iespēja izvēlēties atkārtoti izmantojamo būvmateriālu vai būvizstrādājumu no būvdarbu žurnālā būvmateriālu konfigurācijā jau definētajiem materiāliem ar pazīmi "Iegūts atkārtoti izmantojams materiāls", Ja lietotājs neatrod vēlamo ierakstu, tad, izmantojot darbību <Pievienot>, ir iespējams definēt jaunu, pēc tāda paša principā kā Jaunu materiālu/būvizstrādājumu pievienošana.
  • Būvizstrādājuma tips - nav rediģējams, aizpildās automātiski pēc lauka "Būvmateriāla izvēle";
  • Ražotājs - nav rediģējams, aizpildās automātiski pēc lauka "Būvmateriāla izvēle";
  • Būvizstrādājuma nosaukums - nav rediģējams, aizpildās automātiski pēc lauka "Būvmateriāla izvēle";
 • Izstrādājuma identifikācijas numurs - būvizstrādājuma unikāls identifikators. Teksta ievade. Iespējams atzīmēt laukam pakārtotu pazīmi "Nav zināms", ja izvēlētais būvmateriāls ir ar pazīmi "Iegūts atkārtoti izmantojams materiāls".
  • Ja ieliek pazīmi "Nav zināms",  lauks paliek nerediģējams un automātiski aizpilda ar unikālu BIS atkārtoti izmantojamo materiālu identifikatoru, kas tiek ģenerēts formā MID-GGGG-NNNNNN, kur:
   • GGGG - gads, kura ietvaros tiek veidots ieraksts;
   • NNNNNN - gada ietvaros veikta secīga numerācija.

Tālāk obligāti jānorāda atkārtoti izmantojamā materiāla daudzums, ievadot vērtību laukā “Daudzums”, kur var ievadīt daļskaitli ar vairākām zīmēm aiz komata. Mērvienība - aizpildās automātiski pēc lauka "Būvmateriāla izvēle".

Iespēja pievienot materiāla atbilstību apliecinošu dokumentu viena vai vairāku pielikumu veidā.

Būvniecības atkritumu ieraksta detalizētā skatīšanās

Būvdarbu gaitas dalībnieki var apskatīt būvniecības atkritumu deklarēšanas ierakstu būvdarbu žurnālā portālā, lai iepazītos ar deklarēto informāciju par būvniecības atkritumiem. Detalizēto formu atver no būvdarbu žurnāla saraksta, nospiežot mapītes ikonu attiecīgajam ieraksta veidam.

Graphical user interface, WordDescription automatically generated

Būvniecības atkrituma deklarēšanas ieraksta detalizētā skatīšanas forma.

Atkritumu deklarēšanas ierakstā skatīšanās režīmā ir redzama tā pati informācija, kas tika ievadīta un, kas apstiprināja.

Lietotājs var aizvērt detalizēto ieraksta formu un atgriezties būvniecības atkritumu sarakstā, izvēloties darbību <Atgriezties>.

Ja ieraksts ir statusā “Apstiprināšanā”, un lietotājs ir persona, kurai jāveic apstiprināšana, tad ir pieejamas darbības <Apstiprināt> vai <Noraidīt>:

Noraidīšanas gadījumā lietotājam tiek prasīts obligāti norādīt darbības pamatojumu. Ieraksts tiek atgriezts stadijā “Sagatavošanā”, un izmaiņas vēsturē tiek piefiksēts:

 • Notikums - Apstiprināšana noraidīta;
 • Datums un laiks, kad veikta noraidīšana;
 • Persona, kas veikusi noraidīšanu;
 • Pamatojums, kuru norādīja lietotājs;
 • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tika noraidīta.

Ja ieraksts ir statusā “Apstiprināts”, un lietotājam ir tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā, viņš var atgriezt būvniecības atkritumu deklarēšanas ierakstu labošanai, izmantojot darbību <Atvērt labošanai>. Lietotājam ir obligāti jānorāda darbības pamatojums. Ieraksts tiek atgriezts stadijā “Sagatavošanā” un izmaiņas vēsturē tiek piefiksēti dati tāpat kā pie noraidīšanas, bet ar notikumu - Atvērts labošanai.

Neatkarīgi no ieraksta statusa, lietotājs var atvērt un apskatīties Ieraksta notikumu vēsturi, izmantojot darbību <Notikumu vēsture>.

   1.  

Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu

Lai izveidotu jaunu atkrituma ierakstu ar veidu “Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu”, lietotājs no “Būvdarbu žurnāla” sadaļas “Kopskats” vai “Būvniecības atkritumi” nospiež pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un sarakstā izvēlas attiecīgo ieraksta veidu un secīgi aizpilda datus.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu - jauns ieraksts.

Uz citu objektu izvesto būvniecības atkritumu deklarēšanas ierakstā ir norādām informācija:

 • Tāmes pozīcija - iespēja norādīt tāmes pozīciju;
 • Atkritumu veids - obligāts, vērtības izvēle no klasifikatora. Iespējams izvēlēties tikai veidus, kuri ir deklarēti un apstiprināti būvdarbu žurnālā;
 • Daudzums - obligāts, izvestā atkritumu daudzuma deklarēšana. Daļskaitlis ar trīs zīmēm aiz komata;
 • Mērvienība - obligāts, izvēle starp vērtībām: t vai m3. Piedāvā izvēlēties tikai to mērvienību, kura ir norādīta atkritumu deklarēšanas ierakstos konkrētajam atkritumu veidam. Piemēram, ja atkritumu veidam X ir deklarēts apjoms tonnās, tad iespējams izvēlēties tikai mērvienību t (tonnas);
 • Pēc lauku “Atkritumu veids” un mērvienību aizpildīšanas, lietotājam tiek atspoguļots “Atkritumu veida pieejamais apjoms”. T.i. būvobjektā pieejamais konkrētā atkritumu veida daudzums un mērvienība, kas tiek iegūts pēc formulas:

[Atkritumu veida pieejamais apjoms] = [Deklarētie] – [Izvestie] – [Iestrādātie], kur:

  • Deklarētie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Atkritumu deklarēšana”.
  • Izvestie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Būvniecības atkritumu izvešana” un “Atkritumu izvešana/nodošana apsaimniekotājam”
  • Iestrādātie - apstiprinātie būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ieraksti, kuros ir norādīta būvdarbu atkritumu iestrāde.
 • Izvešanas datums;
 • Atradnes nosaukums – obligāts lauks, teksta veidā norādāms gala mērķa atradnes nosaukums ar informatīvo paskaidrojumu “Rekultivējamās atradnes/karjera nosaukums teksta veidā.”

Objekts uz kuru izvesti atkritumi.

 • Objekta atrašanās vieta. Obligāti aizpildāms tikai viens no zemāk uzskaitītajiem laukiem:
  • Strukturētās adreses ievades lauks. Sākot rakstīt adresi, sistēma piedāvā sakrītošos adrešu objektus;
  • Zemes vienības kadastra apzīmējums.

Lietotājs jaunam ierakstam var veikt saglabāšanu vai aizvērt to nesaglabājot, izvēloties darbību <Atgriezties>.

Saglabāšanas brīdī sistēma veic darbības:

 • Tiek veikta pārbaude vai ir aizpildīta visa pieprasītā informācija. Ja nav, tiek parādīts atbilstošais kļūdas paziņojums.
 • Vai norādītais atkritumu apjoms un veids ir būvobjektā deklarēts.

Veiksmīgi saglabājot ierakstu, tam tiek uzstādīts statuss “Sagatavošanā”, un lietotājam top pieejamas iespējas:

 • <Apstiprināt>, ja lietotājs ir atbildīgais būvdarbu vadītājs vai līgumpersona ar aktīvu līgumu, kurā ir atzīmēta pazīme “Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos”.
  • Apstiprināšanas brīdī sistēma uzstāda ierakstam statusu “Apstiprināts” un fiksē ieraksta izmaiņu vēsturē:
  • Notikums - Apstiprināts;
  • Datums un laiks, kad veikta apstiprināšana;
  • Persona, kas veikusi apstiprināšanu;
  • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tiek apstiprināta.
 • <Nodot apstiprināšanai>, ja lietotājs ir līgumpersona ar aktīvu līgumu, kurā tam ir piešķirtas tiesības veidot būvdarbu žurnāla ierakstus (atzīmēta pazīme “Tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā”), bet nav tiesības tos apstiprināt (nav atzīmēta pazīme “Tiesības veikt apstiprināšanu būvdarbu žurnāla ierakstos”).
  • <Nododot apstiprināšanai>:
   • Tiek piedāvāts izvēlēties vienu vai vairākus apstiprinātājus atbilstoši esošajai būvdarbu žurnāla funkcionalitātei;
   • Tiek fiksēts ieraksta izmaiņu vēstures notikums:
    • Notikums - Nosūtīts apstiprināšanai;
    • Datums un laiks, kad veikta nosūtīšana;
    • Persona, kas nosūtīja ierakstu apstiprināšanai;
    • Ieraksta pilna strukturēto datu kopa, kas tiek nodota apstiprināšanai.

Lietotājs formā vēl var:

 • precizēt ievadītos datus un saglabāt tos, izmantojot darbību <Saglabāt>;
 • dzēst ierakstu, izmantojot darbību <Dzēst>;
 • aizvērt datu ievades formu, izvēloties darbību <Atgriezties>.
   1.  

Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam

Lai izveidotu jaunu atkrituma ierakstu ar veidu “Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam”, lietotājs no “Būvdarbu žurnāla” sadaļas “Kopskats” vai “Būvniecības atkritumi” nospiež pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un sarakstā izvēlas attiecīgo ieraksta veidu un secīgi aizpilda datus līdzīgi kā Būvniecības atkritumu izvešana uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam - jauns ieraksts.

Apsaimniekotājam nodoto būvdarbos radušos atkritumu ierakstā ir norādāma šāda informācija:

 • Izvešanas datums – obligāts, datuma ievade;
 • Apsaimniekotājs – obligāts, izvēle no Latvijā reģistrēto atkritumu apsaimniekotāju saraksta, ar papildus iespēju izvēlēties iepriekš norādītos apsaimniekotājus, nospiežot uz . Atvērsies ierakstu saraksts, kurā tiek atspoguļoti atkritumu apsaimniekotāji, kuri ir norādīti kaut vienā šīs būvniecības lietas Būvdarbu žurnāla apstiprinātā ierakstā (neatkarīgi no kārtām) ar veidu “Būvniecības atkritumu nodošana atkritumu apsaimniekotājam”.

A picture containing textDescription automatically generated

Iespēju izvēlēties iepriekš norādītos apsaimniekotājus.

 • Pavadzīmes numurs - unikāls pavadzīmes identifikators;
 • Tāmes pozīcija - iespēja norādīt tāmes pozīciju;
 • Informāciju par atkritumiem. Par izvestajiem atkritumiem iespējams ievadīt vienu vai vairākus ierakstus, par katru par tiem norādot:
  • Atkritumu veids - obligāts,  vērtības izvēle no klasifikatora. Iespējams izvēlēties tikai veidus, kuri ir deklarēti un apstiprināti būvdarbu žurnālā;
  • Daudzums - obligāts, izvestā atkritumu daudzuma deklarēšana. Daļskaitlis ar trīs zīmēm aiz komata;
  • Mērvienība - obligāts, izvēle starp vērtībām: t vai m3. Piedāvā izvēlēties tikai to mērvienību, kura ir norādīta atkritumu deklarēšanas ierakstos konkrētajam atkritumu veidam atbilstoši. Piemēram, ja atkritumu veidam X ir deklarēts apjoms tonnās, tad iespējams izvēlēties tikai mērvienību t (tonnas).
 • Pēc lauku “Atkritumu veids” un mērvienību aizpildīšanas, lietotājam tiek atspoguļots “Atkritumu veida pieejamais apjoms”. T.i. būvobjektā pieejamais konkrētā atkritumu veida daudzums un mērvienība, kas tiek iegūts pēc formulas: [Atkritumu veida pieejamais apjoms] = [Deklarētie] – [Izvestie] – [Iestrādātie], kur:
   • Deklarētie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Atkritumu deklarēšana”;
   • Izvestie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Būvniecības atkritumu izvešana” un “Atkritumu izvešana/nodošana apsaimniekotājam”;
   • Iestrādātie - apstiprinātie būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ieraksti, kuros ir norādīta būvdarbu atkritumu iestrāde.
 • Pie ieraksta iespējams pievienot dokumenta datni “Pielikumā”.

Tālākā ieraksta apstrāde un pieejamās darbības formā ir tādas pašas, kā  “Būvniecības atkritumu deklarēšanā“ un “Būvniecības atkritumu izvešanā uz rekultivējamu derīgo izrakteņu ieguves vietu“.

 

Apsaimniekotājam nodoto būvniecības atkritumu ieraksta detalizētās informācijas skatīšanās būvdarbu žurnālā ir tādi paši nosacījumi, kas aprakstīti Būvniecības atkritumu ieraksta detalizētā skatīšanās.