BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot būvdarbu žurnālā ieraksta veidu "Ražošanas rasējums"?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietas “Būvdarbu sadaļu” un tā “Būvdarbu žurnālā” var atvērt sadaļu “Ražošanas rasējumi”, ja lietotājam ir kaut viena pieejamā būvniecības lieta stadijā 'Būvdarbi', kurā lietotājs ir reģistrēts kā ‘Atbildīgais būvdarbu vadītājs’, ‘Būvdarbu vadītājs’, ‘Būvuzraugs’, 'Autoruzraugs' vai lietotājs ir spēkā esoša būvdarbu žurnālā reģistrētā līguma nodarbinātā persona.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Būvdarbu žurnāla sadaļa “Ražošanas rasējumi”.

 “Ražošanas rasējumu” sarakstā par katru ierakstu redz:

 • Ieraksta numurs;
 • Ieraksta datums un laiks;
 • Ieraksta statuss;
 • Nosaukums;
 • Rasējuma izstrādātājs;
 • Apakšuzņēmējs;
 • Ieraksta apstiprinātāji – ieraksta izvēršamajā sadaļā.

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu. Var atlasīt datus pēc:

 • Statuss;
 • Periods;
 • Datums;
 • Nosaukuma teksta fragments;
 • Izstrādātāja teksta fragments;
 • Atbildīgā persona;
 • Atbildīgais uzņēmums.

Sarakstā ir pieejama lapošana. Vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti. Lietotājs ar izvēlēto ierakstu var veikt šādas darbības:

 • Kopēt – saskaņā ar esošu funkcionalitāti izveido jaunu ierakstu, papildus ņemot vērā šādus nosacījumus;
  • Datums tiek aizstāts ar pašreizējo datumu un laiks ar lietas konfigurācijā paredzēto noklusēto darba laika sākumu, ja tāds ir norādīts. Ja laika noklusētā vērtība nav norādīta, atstāj kopētā ieraksta laiku.
 • Atvērt labošanai, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem labošanas nosacījumiem;
 • Apskatīt ieraksta detalizētos datus, ja lietotājs un ieraksts atbilst esošiem datu skatīšanās nosacījumiem.
  • Ja ražošanas rasējums tika piesaistīts pie ikdienas vai speciālajiem darbiem, tad par katru darbu atrāda “Saistīto darbu sarakstā” informāciju, kur ieraksta datums un laiks darbojas kā saite, lai var pāriet uz izvēlētā darba detalizēto formu.

Graphical user interfaceDescription automatically generated with medium confidence

Ražošanas rasējuma detalizētā forma.

Ja lietotājam saskaņā ar esošu funkcionalitāti ir tiesības veidot jaunu ierakstu un viņš izvēlas jauna ieraksta pievienošanu, viņam uzreiz piedāvā ieraksta “Ražošanas rasējums” ievades formu.

   1.  

Ražošanas rasējuma pievienošana

Lai pievienotu ražošanas rasējuma ierakstu, lietotājs, kuram šajā būvniecības lietā ir spēkā esošs līgums ar būvdarbiem un tiesībām veikt būvdarba žurnāla ierakstus, vai persona ir norādīta kā atbildīgai būvdarbu vadītājs, darbu veicējs, autoruzraugs spēkā esošajā šīs lietas būvatļaujā (t.sk. tās pielikumā), izveido jaunu ierakstu “Ražošanas rasējums” vai atver apstiprinātu ražošanas rasējuma ierakstu un pievieno jaunu ierakstu, norādot:

 • Darbu datumu un laiku – obligāts, pēc noklusēšanas pašreizējais datums un laiks (no – obligāts, līdz - neobligāts);
 • Atbildīgā persona – obligāti aizpildāms lauks. No saraksta izvēlas personu, kas ir atbildīga par darba veikšanu (darbu vadītājs);
 • Projekta dokumentācijas lapa/rasējums – izvēlas no saraksta projekta dokumentācijas lapu/ rasējumu;
 • Ieraksta detaļas:
  • Nosaukums – obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Rasējuma izstrādātājs - obligāts, brīvi ievadāms teksts;
  • Apakšuzņēmējs, kurš atbild par rasējuma pievienošanu – pasūtītājs jānorāda, ja saņemto materiālu pasūtījis būvdarbu žurnālā reģistrētā līguma izpildītājs.
 • Rasējuma datnes – obligāti vismaz viena datne;
 • Pielikumi – ieraksta pielikumu datnes.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Jauna ieraksta “Ražošanas rasējums” izveidošana

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Ierakstus apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Lietotājs var dzēst ierakstu, ja tas nav nodots apstiprināšanai vai nav apstiprināts.

Ierakstu var atvērt labošanai. Pēc labošanas ierakstu jāapstiprina vēlreiz.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt šeit.