BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai

Lai iesniegtu brīva veida iesniegumu, publiskā portāla autorizēts lietotājs atver būvniecības lietu un izveido jaunu dokumentu ‘Iesniegums nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai’  .

Būvniecības iecerei ir jābūt reģistrētai būvvaldē (BIS2 pusē) un būvei jābūt ar būvniecības veidu “Jauna būvniecība”, lai varētu izvēlēties šo iesnieguma veidu.

Lietotājs var izveidot vai labot esošu šī veida dokumentu, ja:

 • lietotājs ir ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis (paraksttiesīga persona);
 • lietotājs ir ieceres ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis ar spēkā esošu deleģējumu ar tiesībām veidot šādu dokumentu;
 • lietotājam ir spēkā esoša pilnvara no ieceres ierosinātāja ar tiesībām veidot šādu dokumentu.

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildās dati no būvniecības lietas.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Ziņas par būvi’ lietotājs var atzīmēt, ieliekot ķeksi, nepieciešamās būves no būvniecības lietas ieceres dokumentā (vai būvatļaujā, ja tāda ir) norādītiem objektiem, kuri ir ar būvniecības veidu ‘Jauna būvniecība’. Par katru objektu atrāda tā kadastra apzīmējumu, ja tāds ir norādīts, un adresi. Nospiežot uz  mapes ikonas, lietotājs var apskatīties būves pamatdatus.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Ziņas par būvi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘VZD pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VZD. Un obligāti ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”, ja vēlas turpināt iesnieguma veidošanu.

Attēls. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai solī ‘VZD pieprasījumi’

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘VVDZ pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VVDZ.

 

Attēls. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai solī ‘VVDZ pieprasījumi’

Sarakstā iekļauj būves, kurām ir zināms īpašuma kadastra numurs. Pirms saraksta lietotājam atrāda informatīvu paziņojums ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VVZD par zemāk norādītām būvēm.’. Būves sarakstā grupē pēc īpašuma numura. Sarakstā atrāda:

 1. Būves īpašuma numuru;
 2. Sarakstu ar būvēm, kuras ietilps šajā īpašumā: būves kadastra apzīmējums, būves nosaukums/adrese;
 3. Pieprasījuma veids – ‘Reģistrētas būves dzēšana (VVDZ)’;
 4. Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai;
 5. Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir ‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’;
 6. Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības: ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
 7. Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.

Katram īpašumam lietotājs var norādīt pieprasījumiem papildus nepieciešamos datus. Ja blakus īpašumam, ir sarkans riņķītis, tad dati nav aizpildīti  , ja zaļš, tad dati ir aizpildīti, bet ir labojami  :

 1. Dokumenti – dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu;
 2. Maksātājs – viens no ierosinātājiem.

Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VVDZ.’

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”.

Saraksts ar būvēm, par kurām VVDZ pieprasījums automātiski izveidot nav iespējams – sarastā iekļauj būves, kurām VZD datos nav norādīts zemesgrāmatas nodalījums. Lietotājam atrāda informatīvu bloka paskaidrojumu “Sarakstā norādītām būvēm nav iespējams automātiski izveidot būves dzēšanas pieprasījumu VVDZ.”. Par katru būvi sarakstā atrāda:

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Būves nosaukums/adrese.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VVDZ pieprasījumiem.

Papildus norādītie dati un pazīmes nav rediģējami pēc dokumenta nodošanas saskaņošanai vai iesniegšanas būvvaldei.

Datu bloks ‘VVDZ pieprasījumi’ netiek atrādīts iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Mainot iesnieguma daļu ‘Ziņas par būvi’, mainās arī dati šajā solī.

Attēls. ‘VVDZ pieprasījuma’ būvju datu papildināšana

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par viesiem aizpildītajiem datiem.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai iesniegtu būvvaldei, nospiež pogu <Apstiprināt un iesniegt>, ja ir pats ierosinātājs vai ir tiesības pārstāvēt ierosinātāju.

 Ja ir vairāki ierosinātāji, vai nav tiesības iesniegt šo dokumentu, tad iesniegums jānosūta ierosinātājiem saskaņošanā.

Attēls. Iesnieguma nodošana ierosinātājiem saskaņošanā.

Par saskaņojuma pieprasīšanu personas saņems e-pastu un saskaņojuma paziņojumu sadaļā ‘Paziņojumi’.

Attēls. Ierosinātāja saskaņojuma paziņojums.

Atverot saskaņojuma paziņojumu, būs iespēja apskatīt iesnieguma kopskatu, un apstiprināt vai noraidīt saskaņojumu.

Attēls. Ierosinātājā iesnieguma saskaņošana.

Pēc visu ierosinātāju saskaņojuma apstiprināšanas iesniegums tiks iesniegts elektroniski būvniecības lietas būvvaldei.