Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par būves neesību esošajā būvniecības lietā?

Lai saņemtu izziņu par būves neesību un uz tā pamata dzēstu kadastra objektu, autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietu, kas ir vismaz stadijā ‘Iecere’, un izveido jaunu dokumentu ‘Iesniegums par būves neesību’.

Būvniecības iecerei ir jābūt akceptētai un kaut vienai būvei jābūt norādītai ar būvniecības veidu ‘Nojaukšana’ vai ‘Būve apvidū neeksistē’.

Lietotājs var izveidot vai labot esošu šī veida dokumentu, ja:

 • lietotājs ir ieceres ierosinātājs vai ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis (paraksttiesīga persona);
 • lietotājs ir ieceres ierosinātāja – juridiskas personas pārstāvis ar spēkā esošu deleģējumu ar tiesībām veidot šādu dokumentu;
 • lietotājam ir spēkā esoša pilnvara no ieceres ierosinātāja ar tiesībām veidot šādu dokumentu.
Solis ‘Ierosinātāji’

Solī ‘Ierosinātāji’ automātiski aizpildās dati no būvniecības lietas.

Iesniegums par būves neesību solī ‘Ierosinātāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Ziņas par būvi’

Solī ‘Ziņas par būvi’ lietotājs var atzīmēt nepieciešamās būves no būvniecības lietas ieceres dokumentā (vai būvatļaujā, ja tāda ir) norādītiem objektiem, kuri ir ēkas vai inženierbūves un kuru būvniecības veids ir ‘Nojaukšana’ vai ‘Būve apvidū neeksistē’. Par katru objektu atrāda tā kadastra apzīmējumu, ja tāds ir norādīts, un adresi. Nospiežot uz  mapes ikonas, lietotājs var apskatīties būves pamatdatus.

Iesniegums par būves neesību solī ‘Ziņas par būvi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Pielikumi’

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs var pievienot vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu>.

Iesniegums par būves neesību solī ‘Pielikumi’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Saskaņotāji’

Solī ‘Saskaņotāji’ lietotājs norāda personas, ja tādas ir, ar kurām ir jāapstiprina iesniegums. Kā norādīt personu tipus skatīt ‘Personas datu ievade’.

Iesniegums par būves neesību solī ‘Saskaņotāji’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘VZD pieprasījumi’

Solī ‘VZD pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VZD. Un obligāti ir jāatzīmē pazīme “Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidoti VZD.”, ja vēlas turpināt iesnieguma veidošanu.

Iesniegums par būves neesamību solī ‘VZD pieprasījumi’

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘VVDZ pieprasījumi’

Solī ‘VVDZ pieprasījumi’ atrāda informāciju par solī ‘Ziņas par būvi’ izvēlētajām būvēm, informējot, ka par tām tiks veiks pieprasījums VVDZ.

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Iesnieguma par būves neesamību solī ‘VVDZ pieprasījumi’

Pazīme “Vēlos automātiski reģistrēt datus Zemesgrāmatā” – pazīmi atzīmējot, var atzīmēt, kuras būves datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā un norādīt nepieciešamo informāciju tā paveikšanai:

 • Kadastra numurs – izvēlas no izkrītošā saraksta īpašuma kadastra numuru;
 • Maksātājs - izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona);
 • Ir jāpievieno pamatojošie dokumenti, izmantojot darbību <Pievienot dokumentu>. Obligāti jāpievieno pielikums “Iesniegums”. Dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu. Ņemt vērā, ka datnes formātā EDOC nedrīkst sevī saturēt citu EDOC formāta datni;
 • No saraksta izvēlas, atzīmējot izvēles rūtiņu pie atbilstošā ieraksta, to būvi, kuras datus vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā;
 • Ar darbību <Pievienot sarakstam> izvēlēto būvi/-es pievieno sarakstam “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”.

Saraksts “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots VVDZ pieprasījums”. Pirms saraksta lietotājam atrāda informatīvu paziņojums ‘Iesniedzot šo dokumentu, pēc tā apstiprināšanas automātiski tiks izveidoti datu apstrādes pieprasījumi VVZD par zemāk norādītām būvēm.’. Būves sarakstā grupē pēc īpašuma numura. Sarakstā atrāda:

 • Būves īpašuma numuru;
 • Sarakstu ar būvēm, kuras ietilps šajā īpašumā: būves kadastra apzīmējums, būves nosaukums/adrese;
 • Pieprasījuma veids – ‘Reģistrētas būves dzēšana (VVDZ)’;
 • Rēķina numurs – ja ir norādīts, darbojās kā saite rēķina atvēršanai;
 • Rēķina statuss – ja ir norādīts rēķina numurs, tad iespējamās vērtības ir ‘Neapmaksāts’, ‘Apmaksāts’;
 • Pieprasījuma statuss – iespējamās vērtības: ‘Nav izveidots’, ‘Apstrādē’, ‘Pabeigts’. Noklusētā vērtība – ‘Nav izveidots’;
 • Pieprasījuma statusa atjaunošanas datums.

Katram īpašumam lietotājs var norādīt pieprasījumiem papildus nepieciešamos datus. Ja blakus īpašumam ir sarkans riņķītis, tad dati nav aizpildīti , ja zaļš, tad dati ir aizpildīti, bet ir labojami :

 • Dokumenti – dokumenta veids un datne formātā PDF, EDOC, ASIC-E (formātu sarakstu ieliekas sistēmas parametrā ‘Datņu formāti VVZD saskarnei’). Piemēram, notariāli apliecināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, trešo personu piekrišana, ja zemesgrāmatā ierakstīta aizlieguma atzīme (ja minēts, ka bez personas piekrišanas nevar rīkoties ar īpašumu;
 • Maksātājs – izvēlnē  no saraksta izvēlas vienu no ierosinātājiem (var būt arī pilnvarotā persona).

Pazīme ‘Esmu iepazinies ar informāciju par pieprasījumiem, kuri tiks izveidotie VVDZ.’

Ja kādam ierakstam šajā sarakstā ir statuss ‘Neveiksmīgs’, tad lietotājam atrāda brīdinājumu “Ja pieprasījuma statuss ir ‘Neveiksmīgs’, lūgums griezties atbilstošajā iestādē, lai pabeigtu datu apstrādi.”.

Saraksts ar būvēm, par kurām VVDZ pieprasījums automātiski izveidot nav iespējams – sarastā iekļauj būves, kurām VZD datos nav norādīts zemesgrāmatas nodalījums. Lietotājam atrāda informatīvu bloka paskaidrojumu “Sarakstā norādītām būvēm nav iespējams automātiski izveidot būves dzēšanas pieprasījumu VVDZ.”. Par katru būvi sarakstā atrāda:

 • Būves kadastra apzīmējums;
 • Būves nosaukums/adrese.

Ja lietotājs vēlas dokumentu nodot saskaņošanai vai iesniegt būvvaldē, obligāti jābūt uzstādītai pazīmei par iepazīšanos ar datiem par VVDZ pieprasījumiem.

Papildus norādītie dati un pazīmes nav rediģējami pēc dokumenta nodošanas saskaņošanai vai iesniegšanas būvvaldei.

Datu bloks ‘VVDZ pieprasījumi’ netiek atrādīts iesniegumos, kuri ir nodoti saskaņošanai vai iesniegti būvvaldē pirms šīs funkcionalitātes ieviešanas.

Mainot iesnieguma daļu ‘Ziņas par būvi’, mainās arī dati šajā solī.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Iesnieguma apskats’

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam atrāda apkopojumu par visiem aizpildītajiem datiem.

Iesniegums par būves neesību solī ‘Iesnieguma apskats’.

Lietotājs var labot un/vai dzēst iesniegumu, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solis ‘Saskaņošanas/iesniegšana’

Solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’ lietotājam piedāvā pārbaudīt un norādīt e-pasta adreses personām, kurām tiks izveidoti saskaņošanas pieprasījumi, ja tādi ir norādīti solī ‘Saskaņotāji’.

Lai nodotu iesniegumu saskaņošanai, lietotājs nospiež uz <Nodot saskaņošanai>.

Ja solī ‘Saskaņotāji’ nav norādīta neviena persona, tad iesniegumu var iesniegt bez saskaņošanas, izvēloties darbību <Iesniegt>.

 

Iesniegums par būves neesību solī ‘Saskaņošana/iesniegšana’.

Kā saskaņot iesniegumu par būves neesību.

Pēc visu apstiprinātāju pozitīvā rezultāta saņemšanas, iesniegumu ir iespējams iesniegt būvvaldē, ja apstiprina visi ierosinātāji.