BIS apmācība (kontrolējošām institūcijām)

Aicināti piedalīties BIS mācību bezmaksas vebinārā (mērķauditorija - kontrolējošās institūcijas) 26.februārī plkst.10.00-12.00 tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var izveidot un iesniegt iesniegumu par grozījumu veikšanu būvatļaujā, lai būvvalde izskatītu un veiktu izmaiņas un grozījumus būvatļaujā.

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu par grozījumiem būvatļaujā autorizēts publiskā portālā lietotājs ‘Būvniecības darba vietā’ izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams veikt izmaiņas/grozījumus. Būvniecības lietā lietotājs nospiež pogu <Jauns dokuments> un atver iespējamo dokumentu sarakstu, kur var redzēt un izvēlēties dokumenta veidu “Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā", ja ir saņemta būvatļauja un lietotājam ir tiesības darboties ar šo būvniecības lietu.


Iesniegumā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju:

 • ‘Būvatļauju’, kurai nepieciešams veikt grozījumus. Pēc noklusējumu tiek norādīta būvatļauja no būvniecības lietas, kas ir spēkā esoša.
 • Informatīvi iesniegumā atrāda būvniecības lietas numuru un nosaukumu.
 • Iesniegumā atrāda būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) – būvniecības lietas pasūtītājs fiziska vai juridiska persona no būvniecības lietas;
 • Iesniegumā iespējams norādīt nepieciešamos grozījumus, ko vēlas mainīt.

Ar iesniegumu iespējams mainīt:

 • Dalībniekus – mainīt būvniecības procesa dalībniekus (Būvatļaujas 10.pielikums) ;
 • Pārreģistrēt – mainīt pasūtītāju uz citu personu;
 • Pagarināt – būvdarbu veikšanas derīguma termiņa pagarināšana .

Ja tiek mainīti būvniecības procesa dalībnieki, tad izveidošanas formā var norādīt/mainīt šādus dalībniekus:

 • Ieceres izstrādātāju – var norādīt ‘Ierosinātājs’, ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Būvdarbu veicēju – var norādīt ‘Ierosinātājs’, ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Būvdarbu vadītāju – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Būvuzraugu – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants;
 • Autoruzraugu - var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants;
 • Darba aizsardzības koordinatoru’ – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’, ‘Būvkomersants', fiziska vai juridiska persona.

Pie katra dalībnieka veida var pievienot vairākus ierakstus.

Ja tiek pievienoti jauni būvniecības procesa dalībnieki, tad ir jānorāda šo dalībnieku apdrošināšanas polises.

Ievadot apdrošināšanas polises, norāda šādu informāciju:

 • Polises ņēmējs;
 • Polises numurs;
 • Polises derīguma termiņš:
  • Sākuma datums;
  • Beigu datums.
 • Apdrošināšanas polises datne;
 • Polises izsniedzējs (iespējams atlasīt pēc UR numura un iespējams norādīt UR nereģistrētu ārzemju kompāniju).

Norādītos datus saglabā, nospiežot uz <Pievienot sarakstam>.

Atkārto darbības, ja nepieciešams, lai pievienotu polisi par citu dalībnieku.

 

Ja tiek pārreģistrēts, tad iespējams norādīt jaunu ‘Pasūtītāju’ fizisku vai juridisku personu pēc vienotā principa, kā tiek norādīts citos iesnieguma veidos.

 

Ja tiek pieprasīts pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu, tad iesniegumā sadaļā ‘Pagarināšana’ iespējams norādīt vēlamo datumu.

 

Iesniegumā sadaļā ‘Pieprasījuma dati’ obligāti jāievada ‘Iesnieguma teksts’ - brīvi ievadāms teksts par iesniegumu, tā iemeslu un pamatojumu.

 

Iesniegumā sadaļā ‘Pielikumi’ iespējams pievienot datnes – iespējams augšupielādēt pielikuma datnes, kuras atrādīs kā pievienoto datņu sarakstu. Nodefinētie iespējamo datņu veidi ir šādi:

 • Būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;
 • Atbildīgā būvuzrauga saistību raksts;
 • Būvuzraudzības plāns;
 • Būvdarbu žurnāls;
 • Autoruzraudzības žurnāls;
 • Autoruzraudzības līgums;
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja;
 • Cits dokuments, ja to paredz normatīvie akti.

Pēc saglabāšanas iesniegums <Iesnieguma apskatā> ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Tas parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai pilnvarota persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei.

 

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, var skatīt kopskatu, tās statuss ir ‘Iesniegts’ līdz brīdim, kad dokuments tiek pārsūtīts būvvaldei iekšējā sistēmā, tad nomainās uz ‘Reģistrēts’. Būvvalde, saņemot iesniegumu, izvērtē vai veikt grozījumus būvatļaujā.