Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs var izveidot un iesniegt iesniegumu par grozījumu veikšanu būvatļaujā, lai būvvalde izskatītu un veiktu izmaiņas un grozījumus būvatļaujā. Šī funkcionalitāte var tikt izmantota gadījumos, piemēram, kad mainījies kāds no būvniecības procesa dalībniekiem vai beidzies speciālista sertifikāta derīguma termiņš, jāpagarina būvatļaujas termiņš, mainījies būves īpašnieks un līdz ar to – būvniecības ierosinātājs. Papīra formātā uzsāktām būvniecības lietām jāreģistrē vēsturisko būvniecību, izvēloties piemēroto iesnieguma veidu "Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā" , "Iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē”.

Lai iesniegtu elektroniski iesniegumu par grozījumiem būvatļaujā, autorizēts BIS publiskā portālā lietotājs ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas būvniecības lietu, kurai nepieciešams veikt izmaiņas/grozījumus. Būvniecības lietā lietotājs nospiež pogu <Jauns dokuments> un atver iespējamo dokumentu sarakstu, kur var redzēt un izvēlēties dokumenta veidu “Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā”, ja ir saņemta būvatļauja un lietotājam ir tiesības darboties ar šo būvniecības lietu.

Iesniegumā secīgi aizpilda nepieciešamo informāciju:

 • Ierosinātājs – norāda ierosinātāja vai vairāku ierosinātāju, ja tādi ir, vārdu un uzvārdu;
 • Būvniecības lieta – norāda būvniecības lietas numuru;
 • Objekta nosaukums – norāda būvniecības lietas nosaukumu;
 • Būvatļaujas numurs – no izkrītošā saraksta lauka jāizvēlas to būvatļauju, kurai tiek veidots izmaiņu iesniegums.

 

Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā – sadaļa ‘Būvniecības lieta’

Ar iesniegumu iespējams mainīt:

 • Dalībniekus – mainīt būvniecības procesa dalībniekus (Būvatļaujas 10.pielikums);
 • Apdrošināšanu – iesniegt apdrošināšanas polises;
 • Pārreģistrēt – mainīt būvniecības ierosinātāju uz citu personu;
 • Pagarināt – būvdarbu veikšanas derīguma termiņa pagarināšana;
 • Labot  - labot pārrakstīšanās kļūdas.

Ja būvniecības noris kārtās, tad pēc sadaļa ‘Būvniecības lieta’ seko sadaļa ‘Kārtas’, kur tiek atrādīta vispārējā informācija par kārtām, kuras jau ir uzsāktas. Ja lietā ir paredzētas vairākas kārtas, bet neviena no tām nav statusā “Uzsākta”, tad lietotājam tiek parādīts brīdinājuma paziņojums: “Lai būtu iespējams mainīt būvniecībā iesaistītos dalībniekus, nepieciešams, lai lietā kāda no kārtām būtu uzsākta būvniecība. Lai uzsāktu būvniecību kārtai izmantojams “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums”.

Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā – sadaļa ‘Kārtas’

Ja tiek mainīti būvniecības procesa dalībnieki, tad izveidošanas formā var norādīt/mainīt šādus dalībniekus:

 • Ieceres izstrādātāju – var norādīt ‘Ierosinātājs’, ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Būvdarbu veicēju – var norādīt ‘Ierosinātājs’, ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants’;
 • Būvdarbu vadītāju – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’;
 • Būvuzraugu – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants;
 • Autoruzraugu – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’ vai ‘Būvkomersants;
 • Darba aizsardzības koordinatoru – var norādīt ‘Sertificēts būvspeciālists’, ‘Būvkomersants’, fiziska vai juridiska persona.

Pie katra dalībnieka veida var pievienot vairākus ierakstus.

Ja būvniecība noris kārtās, tad būvniecības lietas dalībnieku maiņa notiek pa kārtām. Attēlojot sadaļu atbilstoši katrai kārtai, piemēram, sadaļa ‘Būvniecības dalībnieki – 1. kārta’.

Būvatļaujas dalībnieku maiņa ‘Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā’.

Solis ‘Ierosinātājs un Pilnvarotā persona’ – ja tiek pārreģistrēts, tad iespējams norādīt jaunu ‘Ierosinātāju’ fizisku vai juridisku personu pēc vienotā principa, kā tiek norādīts citos iesnieguma veidos.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Ierosinātāja maiņa ‘Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā’

Pie pievienoto personu e-pasta adresēm redz vizuālu indikatoru (sarkans vai zaļš aplītis), kurš atspoguļo to, ka e-pasta adrese ir vai nav verificēta.

Virzot datorpeli uz indikatora ikonas pie kolonnas "E-pasta adrese", redz informatīvu tekstu

 1. Zaļa indikatora ikona jeb verificēts e-pasts – attēlo paziņojumu “Verificēta e-pasta adrese. Tiek saņemti informatīvie paziņojumi un BIS izsniegtie dokumenti.”;
 2. Sarkana indikatora ikona jeb neverificēts e-pasts – attēlo paziņojumu “Neverificēta e-pasts! Uz neverificētu e-pasta adresi sistēma nesūtīs informatīvos paziņojumus un BIS izsniegtos dokumentus. E-pasta adrešu verifikāciju iespējams veikt katrai personai individuāli no sava BIS profila.".

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Ja tiek pieprasīts pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu, tad iesniegumā solī ‘Pagarināšana’ iespējams norādīt vēlamo datumu.

Būvatļaujas pagarināšana ‘Iesniegumā par izmaiņām būvatļaujā’.

Ja tiek pievienoti jauni būvniecības procesa dalībnieki, tad ir jānorāda šo dalībnieku apdrošināšanas polises.

Ievadot apdrošināšanas polises, norāda šādu informāciju:

 • Polises ņēmējs;
 • Polises numurs;
 • Polises derīguma termiņš:
  • Sākuma datums;
  • Beigu datums.
 • ja būvniecība noris kārtās, ir pieejams lauks “Kārtas numurs”, kur no izkrītošā saraksta var izvēlēties kārtas numuru, kam piesaistīt polisi;
 • Apdrošināšanas polises datne;
 • Polises izsniedzējs (iespējams atlasīt pēc UR numura un iespējams norādīt UR nereģistrētu ārzemju kompāniju).

Norādītos datus saglabā, nospiežot uz <Pievienot sarakstam>.

Atkārto darbības, ja nepieciešams, lai pievienotu polisi par citu dalībnieku.

Būvatļaujas dalībnieku apdrošināšanas polišu pievienošana.

Iesniegumā solī ‘Pieprasījuma dati’ obligāti jāievada ‘Iesnieguma teksts’ – brīvi ievadāms teksts par iesniegumu, tā iemeslu un pamatojumu.

 

Iesnieguma teksts ‘Iesniegumā par izmaiņām būvatļaujā’.

Iesniegumā solī ‘Pielikumi’ iespējams pievienot datnes – iespējams augšupielādēt pielikuma datnes, kuras atrādīs kā pievienoto datņu sarakstu. Nodefinētie iespējamo datņu veidi ir šādi:

 • Būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts;
 • Atbildīgā būvuzrauga saistību raksts;
 • Būvuzraudzības plāns;
 • Būvdarbu žurnāls;
 • Autoruzraudzības žurnāls;
 • Autoruzraudzības līgums;
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauja;
 • Cits dokuments, ja to paredz normatīvie akti.

Pēc saglabāšanas iesniegums solī ‘Iesnieguma apskats’ ir uzmanīgi jāpārlasa un ir gatavs iesniegšanai būvvaldē. Tas parādās būvniecības lietas dokumentu sarakstā un iesniegto dokumentu sarakstā. Saglabātu iesniegumu ierosinātājs vai pilnvarota persona ar atbilstošām tiesībām var labot un dzēst un turpināt iesniegt atbildīgajai būvvaldei/iestādei.

‘Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā’ kopskats.

Iesniegtu iesniegumu nevar labot, nevar dzēst, var skatīt kopskatu, tās statuss ir ‘Iesniegts’ līdz brīdim, kad dokuments tiek pārsūtīts būvvaldei iekšējā sistēmā, tad nomainās uz ‘Reģistrēts’. Būvvalde, saņemot iesniegumu, izvērtē, vai veikt grozījumus būvatļaujā.