BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaras izveidošana

Lai sagatavotu pilnvaru ar “Īpašnieka pārstāvēšanas tiesībām” par īpašumā vai valdījumā esošiem īpašumiem, kas ļaus citai personai darboties īpašnieka lomā, piemēram, organizēt aptaujas un kopsapulces vai piedalīties tajās, jāatver “PILNVAROŠANAS SADAĻAS” apakšsadaļa “EKSPLUATĀCIJAS PILNVARAS/DELEĢĒJUMI” un sarakstā “Izsniegtās pilnvaras” jānospiež poga <Jauna īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvara>.

Attēls. Kā uzsākt jauna īpašnieka pārstāvēšanas tiesību pilnvaras izveidošanu.

Atverot jaunas pilnvaras izveidošanas formu būs obligāti jānorāda:

 • Pilnvarotā persona - iespējams norādīt juridisku (tikai Latvijā reģistrētu uzņēmumu, kas ir reģistrēts UR) vai fizisku personu (tikai Latvijas iedzīvotāju), pēc BIS kopēju datu ievades principa;
 • Derīguma termiņš – iespējams norādīt konkrētu datumu vai beztermiņa;
 • Pilnvaras objekts - iespēja izvēlēties un norādīt vienu īpašuma objektus par kuru tiek veidota pilnvara. Objektu var norādīt tikai no saraksta, jo piedāvāto objektu saraksts ir atkarīgs no pilnvaras veida un no lietotāja profila. (Skatīt tālāk aprakstu.);
  • Ja pilnvarai ar veidu "Īpašnieka pārstāvēšanas tiesības" laukā "Pilnvaras objekts" ir norādīts dzīvokļa īpašums, kuram pilnvarotājs (fiziskā persona vai juridiska persona) nav vienīgais īpašnieks, tad:
   • Lietotājam tiek parādīts brīdinājuma paziņojums "Uzmanību! Jūs veidojat pilnvaru par kopīpašumu, ko dalāt ar: [pārējo kopīpašnieku uzskaitījums]. BIS netiek atbalstīta pilnvaras izsniegšana atsevišķām domājamām daļām, tāpēc pilnvaras apstiprināšanas brīdī tiks izveidotas jūsu pilnvaras kopijas, kuras pārējiem kopīpašniekiem būs jāapstiprina ar sistēmas parakstu!", kur “[pārējo kopīpašnieku uzskaitījums]” vietā tiek uzskaitīti visu pārējo kopīpašnieku vārdi un uzvārdi;
   • Kopīpašuma pirmās pilnvaras apstiprināšanas brīdī:
    • Atkarībā no citu kopīpašnieku skaita, katram no tiem tiek izveidota pilnvara:
     • statusā "Reģistrēta";
     • Laukā pilnvarotājs, tiek norādīts cits kopīpašnieks, aizpildot tā datus;
     • Tiek kopēts pilnvaras bloks "Pilnvarotā persona";
     • Tiek kopēts pilnvaras bloks "Pilnvaras derīguma termiņš";
     • Tiek kopēts pilnvaras bloks "Pilnvaras objekts";
     • Tiek kopēts pilnvaras bloks "Pilnvaras tiesības";
  • Katram citam kopīpašniekam tiek nosūtīts paziņojums uz Māju lietu par kopīpašuma pilnvarošanas procesa uzsākšanu:
   "Jūsu īpašumam [Īpašuma_adrese] kopīpašnieks [kopīpašnieka_nosaukums] ir uzsākts pilnvarošanas process, lai pilnvarotu personu [pilnvarotā_persona]. BIS ir reģistrēta pilnvara jūsu vārdā, kurai ir nepieciešama apstiprināšana vai noraidīšana.";
  • Pārējie kopīpašnieki var veikt reģistrētās pilnvaras apstiprināšanu vai noraidīšanu atbilstoši "Dzīvokļa kopīpašuma pilnvaras apstiprināšana/noraidīšana portālā";
  • SVARĪGI Ja pilnvarotā persona ir kāds no citiem objekta kopīpašniekiem, tad šai personai neveido pilnvaras kopiju un nesūta paziņojumu par kopīpašnieku pilnvarošanas procesa uzsākšanu. Piemēram, ja kopīpašnieks 1 pilnvaro kopīpašnieku 2, kopīpašniekam 2 netiek uzsākts pilnvarošanas process, tas ir, pilnvarotajai personai nav jāapstiprina pilnvara, kas izsniegta uz viņa vārda.
 • Tiesības - “Pārstāvēt kā īpašnieku” vai ierobežot tikai "Pārstāvēt kā īpašnieku aptaujā vai kopsapulcē”, izvēloties vienu vai vairākus ierakstus no pilnvaras objektam saistītās Māju lietas aptaujām un kopsapulcēm, kuras ir statusā "Paziņots" vai "Aktīvs". Iespējams piešķirt pārpilnvarošanas tiesības.

Pilnvaras izveidošanā “Pilnvarotāju” nav iespējams mainīt, jo sistēma to automātiski norāda kā pilnvarotāju no lietotāja profila:

 • lietotāju, ja viņš darbojas fiziskas personas profilā;
 • lietotāja pārstāvēto juridisko personu, ja lietotājs darbojas juridiskas personas profilā.

Ja pilnvara ir no juridiskas personas, papildus atrāda pēdējā sagatavotāja vārdu un uzvārdu, amatu, ja tāds ir norādīts. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt pilnvaru, tad lietotājam rāda informatīvu paziņojumu, ka viņam nav tiesību vienpersoniski apstiprināt pilnvaru.

Attēls. Īpašnieka pārstāvēšanas pilnvaras izveidošanas forma.

Pilnvaras objekts “Īpašnieka pārstāvēšanas tiesības” veidam tiek piedāvāts izvēlēties no būvēm, kurās lietotājam ir piekļuve, balstoties uz piederību kādai no grupām:

 • lietotājs ir būves vai tās daļas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs fiziska persona;
 • lietotājs ir būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarota fiziska persona ar tiesībām pārstāvēt kā īpašnieku;
 • lietotājs ir būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas paraksttiesīgs pārstāvis;
 • lietotājs ir būves vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar tiesību "Tiesības pārstāvēt uzņēmuma īpašnieku".

Pie sagatavotās pilnvaras var pievienot vienu vai vairākas datnes. Pēc visu obligāto lauku norādīšanas lietotājs var saglabāt izveidoto pilnvaru. Saglabājot pilnvaru, sistēma piešķir pilnvarai statusu “Sagatavošanā”, kuru iespējams vēl labot un turpināt tālāk apstiprināt, ja:

 • lietotājs darbojas fiziskas personas profilā un ir pilnvarā norādītais pilnvarotājs;
 • lietotājs darbojas juridiskas personas profilā un tā ir pilnvarā norādītais pilnvarotājs, un lietotājam ir vienpersoniskas tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai ir aktīvas deleģējuma tiesības izsniegt pilnvarojumus uzņēmuma vārdā;
 • ir korekti norādīti pilnvarotās personas dati;
 • lietotājs var nodot pilnvaru saskaņošanai, ja viņam ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu, bet tās nav vienpersoniskas tiesības. Tālākās darbības notiek saskaņā ar sistēmā esošo pilnvaru saskaņošanas funkcionalitāti.

Pilnvaras apstiprināšanas brīdī:

 • sistēma uzstāda pilnvarai statusu “Aktīvs” un datumu, no kura pilnvara ir spēkā, kā pašreizējo datumu;
 • pilnvarotā persona iegūst tiesības uz konkrēto objektu ar piešķirtajām tiesībām;
 • izveido paziņojumu un nosūta e-pastu pilnvarotai personai par pilnvaras piešķiršanu;
 • pilnvarotā persona saņemto pilnvaru var redzēt pie saņemtajām pilnvarām.

Iegūtā tiesība “Pārstāvēt kā īpašnieku” pilnvaras veidam “Īpašnieka pārstāvēšanas tiesības”, dod pilnas īpašnieka tiesības uz konkrēto īpašumu, t.i.:

 • pilnas īpašuma objektam saistīto Ekspluatācijas un Māju lietu skatīšanās tiesības;
 • īpašuma objektam saistītajās Māju lietās var sūtīt paziņojumus īpašnieka vārdā.