Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem

Kā izveidot tehniskās apsekošanas atzinumu?