BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot tehniskās apsekošanas atzinumu?

Lai izveidotu ‘Tehniskās apsekošanas atzinumu’, lietotājs izvēlas attiecīgo būvniecības lietu un atver to, nospiežot uz mapes ikonas.

Tehniskās apsekošanas atzinumu var izveidot lietotājs, kurš darbojas:

  • savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
  • savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai sagatavot šī veida iesniegumus;
  • juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un ir paraksttiesīga persona;
  • juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām sagatavot šī veida dokumentu;
  • juridiskas personas profilā un šai juridiskai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai sagatavot šī veida dokumentu, un lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām sagatavot dokumentu.

Nospiež <Jauns dokuments> un izvēlas no saraksta ‘Tehniskās apsekošanas atzinums’  .

Solī ‘Iesniegums’ sistēma atrāda ‘Iesniedzēju’, ‘Lietas numuru’ un ‘Objekta’ nosaukumu.

Lietotājam obligāti jānorāda ‘Apsekošanas datums’.

Kā arī obligāti jānorāda ‘Atzinuma sastādītājs’, izvēloties to no būvspeciālistu saraksta.

Attēls. Tehniskās apsekošanas atzinuma pamatdatu ievadīšana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Pielikumi’ lietotājs obligāti pievieno vienu vai vairākas datnes, nospiežot uz <Pievienot dokumentu> un izvēloties tās no savas darba stacijas.

Attēls. Tehniskās apsekošanas atzinuma datnes pievienošana.

Lai pārietu uz nākamo soli, nospiež pogu <Tālāk>.

Solī ‘Iesnieguma apskats’ lietotājam ir iespēja pārskatīt izveidoto dokumentu pirms iesniegšanas.

Dokumentu var ‘labot’ un/vai dzēst, kamēr tas ir statusā ‘Sagatave’.

Tehniskās apsekošanas atzinumu var apstiprināt, ja lietotājs ir atzinumā norādītais būvspeciālists, kuram izpildās vismaz viens no nosacījumiem:

  • darbojas savā fiziskas personas profilā un ir būvniecības lietas ierosinātājs;
  • darbojas savā fiziskas personas profilā un ir ierosinātāja pilnvarotā persona ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai saskaņot un iesniegt šī veida iesniegumu;
  • darbojas juridiskas personas profilā, kura ir ierosinātājs, un viņam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām saskaņot un iesniegt iesniegumu;
  • darbojas juridiskas personas profilā un šai juridiskajai personai ir ierosinātāja pilnvarojums ar tiesībām pārstāvēt personu un/vai saskaņot un iesniegt iesniegumu, un lietotājam ir aktīvs deleģējums ar tiesībām saskaņot un iesniegt iesniegumu.

Lai iesniegtu dokumentu, lietotājam jānospiež poga <Iesniegt>. Būvspeciālistam obligāti jānorāda ‘Sertifikāta sfēra’ ar kuru tiek apstiprināts atzinums un jānospiež vēlreiz poga <Iesniegt>.