DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā manuāli pievienot tāmes ierakstus?

Tāmes sarakstu var papildināt arī ar jauniem tāmes ierakstiem, pievienojot tos pa vienam manuāli šajā sadaļā Tāme. Atbildīgais būvdarbu vadītājs vai lietotājs, kuram būvdarbu līgumā ir iedotas “Tiesības rediģēt būvdarbu tāmi”, var izvēlēties sadaļā “Tāme” darbību <Pievienot jaunu ierakstu>, lai veiktu tāmes ieraksta manuālu pievienošanu.

Pievienojot jaunu tāmes grupas vai elementa ierakstu, tiks atvērta jaunas tāmes pozīcijas ievades forma, kurā lietotājam jānorāda sekojošā informācija:

 • Veids – obligāts, izvēle starp divām vērtībām:
  • Jauna grupa – lietotājs vēlas veidot jaunu tāmes grupas līmeņa ierakstu;
  • Jauns grupas elements - lietotājs vēlas veidot jaunu konkrētu tāmes pozīciju.

Ja izvēlas veidu “Jauna grupa”, tad ievades logs izskatīsies šāds:

.

Ja izvēlas veidu “Jauns grupas elements”, tad ievades logs izskatīsies šāds:

.

 • Elementa atrašanās vieta tāmē – obligāts, lauks pieejams tikai veidam “Jauns grupas elements”. Izvēle no tāmes grupas līmeņu saraksta.  Piemēram, “1. Pamati”, “1.1 Zemes darbi”, “1.2 Veidņu uzstādīšana”, “1.3 Betonēšanas darbi”;
 • Pozīcijas numurs – obligāts, atkarīgs no izvēlētā veida:
  • Veidam “Jauna grupa” lauks ir aizpildāms manuāli. Tiek kontrolēta lauka unikalitāte. Ja lietotājs, norāda jau esošas grupas pozīcijas numuru, sistēma par to brīdinās, izceļot lauku ar kļūdas paziņojumus saglabāšanas brīdī;
  • Veida, “Jauns grupas elements”, lauks aizpildās automātiski atkarībā no izvēlētās atrašanās vietas tāmē. Piešķirts tiek jauns pozīcijas numurs, kurš secīgi būs pēdējais izvēlētajā grupā. Nav labojams;
 • Apraksts – obligāts, tāmes pozīcijas apraksts;
 • Mērvienība – aizpildāms tikai veidam “Jauns grupas elements”. Izvēle no iespējamo mērvienību saraksta. Iespējamās vērtības: mm, cm, m, km, gab, komplekts, kV, kVA, kW, kv.mm, kv.m, ha, kub.m, kg, l, t, stundas, dienas, mēneši. Obligāts;
 • Daudzums – aizpildāms tikai veidam “Jauns grupas elements”. Materiāla vai darba apjoms skaitliskā izteiksmē. Obligāts;
 • Cena – Aizpildāms tikai veidam “Jauns grupas elements”. Vienības cena EUR, ar PVN. Nav obligāts;
 • Cena kopā – aizpildās automātiski. Lauku “Daudzums” un “Cena” reizinājums;

Ja būvniecības lietā ir vairākas būvniecību kārtas, tad Kārta – automātiski aizpildās ar kārtas atribūtu, atbilstoši būvdarbu žurnāla saistītajai kārtai. Ja Būvdarbu žurnāls ir par apvienotu kārtu, tad tāmes pozīcija tiek attiecināta uz katru no apvienotajām kārtām. Nav labojams.

Jauno tāmes ierakstu var saglabāt, izmantojot darbību <Saglabāt>. Sistēma neļauj saglabāt ierakstus, kuriem nav aizpildīti visi lauki, vai neizpildās kāds no lauku aizpildes nosacījumiem.

Ja Būvdarbu žurnāla konfigurācijā parametrā “Tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju” ir vērtība “Nē”, tad veidojot jaunu būvdarbu žurnāla ierakstu ar kādu no veidiem Ikdienas darbi/Speciālie darbi/Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi, lietotājs arī var pievienot jaunu tāmes pozīciju. Veidojot tāmes ierakstu no Būvdarbu žurnāla ierakstiem, ir tāds pats ievades princips. Skatīt arī Jaunas tāmes pozīcijas pievienošana no būvdarbu žurnāla ieraksta.