DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir būvdarbu žurnāla sadaļa "Kopskats"?

Lietotājs, atverot izvēlētās būvniecības lietas sadaļu “Būvdarbu gaita”/”Būvdarbu žurnāls”, pēc noklusējuma var apskatīt sarakstu “Kopskats” ar būvdarbu žurnāla ierakstiem/notikumiem hronoloģiskā secībā. Sadaļā “Kopskats” atrāda sarakstu ar visiem būvdarbu žurnāla ierakstiem. Par katru ierakstu atrāda informāciju atkarībā no ieraksta veida:

 • Datums – datums un laiks, par kuru ieraksts ir izveidots;
 • Numurs – sistēmas ģenerētais ieraksta numurs;
 • Ieraksta veids;
 • Statuss – atrāda kā ikonu ar paskaidrojumu;
 • Apraksts – atkarība no ieraksta veida:
  • ikdienas darbiem – darba apraksts;
  • speciāliem darbiem – speciālā darba veids;
  • saņemtiem būvizstrādājumiem - būvizstrādājuma tips, ražotājs, būvizstrādājuma nosaukums;
  • aktiem – akta veids, numurs, nosaukums;
  • testēšanas parauga ņemšanas ierakstam – nosaukums (apraksts), laboratorija;
  • testēšanas rezultāta ierakstam – pārskata numurs, pārskata datums;
 • Būves – visas ierakstam piesaistītās būves, par katru atrāda kadastra apzīmējumu un galveno lietošanas veidu (vai nosaukumu???);
 • Atbildīgā persona – ja ierakstam tāda tiek norādīta;
 • Apjoms – ja ierakstam tāds tiek norādīts (ikdienas un speciāliem darbiem darba apjoms, saņemtiem materiāliem – daudzums);
 • Mērvienība – ja ierakstam tāda tiek norādīta. Atbilstoši ieraksta veidam laukā “apjoms” atrādāmās vērtības mērvienība.

Ierakstiem ir iespējams apskatīt izvērsto informāciju:

 • Apstiprināšanas datums – ja ieraksts ir apstiprināts;
 • Apstiprinātāji – apstiprinātāju saraksts, ar datumu, kurā ir veikta apstiprināšana
 • Katram ieraksta veidam specifiska informācija:
  • ikdienas darbi:
   • materiāli (nosaukums, ražotājs, apjoms), ja ir norādīti;
   • tāmes pozīcija, ja ir norādīta.
  • Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi:
   •  tāmes pozīcija, ja ir norādīta.
   • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs – nav papildus dati;
   • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts – nav papildus dati;
  • Speciālie darbi – nav papildus dati;
  • Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu – nav papildus dati;
  • Būvuzrauga ieraksts – nav papildus dati;
  • Autoruzrauga ieraksts – nav papildus dati;
  • Segto darbu pieņemšanas akts – nav papildus dati;
  • Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts – nav papildus dati;
  • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts – nav papildus dati;
  • Cits pieņemšanas akts – nav papildus dati;
  • Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs – nav papildus dati;
  • Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts – nav papildus dati;
  • Ražošanas rasējums – nav papildus dati.

Būvdarbu žurnāla sarakstā lietotājs var atlasīt datus pēc šādiem atlases kritērijiem:

 • Ieraksta veids – izvēle no iespējamām vērtībām ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus;
 • Statuss – izvēle no iespējamām vērtībām ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus;
 • Atbildīgā persona – izvēle no visām personām, kuri reģistrēti līgumu sarakstā, ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus. Izvēles sarakstā atrāda personas vārdu uzvārdu, ja persona līgumā ir norādīta ar būvspeciālista sertifikātu;
 • Atbildīgais uzņēmums – izvēle no visiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti līgumu sarakstā, ar iespēju norādīt vairākas vērtības vienlaikus. Izvēles sarakstā atrāda uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.
 • Darbu periods – datumu un laika periods, kurā noticis notikums. Ar iespēju norādīt, piemēram -1 diena, kas atlasot nozīmēs, ka tiks atlasīti dati sākot ar <šodien> -1;
 • Datums – datumu periods, par kuru veikt atlasi;
 • Apstiprināmie ieraksti – pazīme, vai ieraksts vēl jāapstiprina (atlasa ierakstus, kuri gaida lietotāja apstiprinājumu);
 • Apraksts/Pamatojums - meklē norādīto simbolu virkni būvdarbu žurnāla ieraksta datos atkarībā no ieraksta veida. Meklēšanas lauks pieejams tikai izvērstajā meklēšanā:
  • Saņemtie būvizstrādājumi - “Būvizstrādājuma nosaukums”;
  • Ikdienas darbi - “Darbu apraksts” un “Darbu veids”;
  • Speciālie darbi - “Darba veids”;
  • Autoruzrauga vai Būvuzrauga ieraksti - “Norādījumi” un “Novērojumu apraksts”
  • Avāriju un nelaimes gadījumu ieraksti - “Apraksts”“
  • Segto darbu pieņemšanas akti, Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti, Citi pieņemšanas akti - “Nosaukums” un “Akta nosaukums”;
  • Ražošanas rasējumi - “Nosaukums”;
  • Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma testēšanas paraugs, Saņemtā materiāla/būvizstrādājuma parauga testēšanas rezultāts, Darbu kvalitātes pārbaudes testēšanas paraugs, Darbu kvalitātes pārbaudes parauga testēšanas rezultāts - “Pārbaudes nosaukums, apraksts”;
  • Kontrolējošo iestāžu ieraksti - “Novērojumu apraksts” (“Darbu apraksts”).

 

Lietotājam ir iespēja pilnībā savērst un izvērst meklēšanas kritēriju sadaļu.

 Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

 Būvdarbu žurnāla ierakstu saraksts un atlasīšanas kritēriji.

Sarakstā ir pieejama lapošanas iespēja, katrā lapā iekļaujot 30 ierakstus.

Lietotājs var atvērt katra ieraksta detalizēto skatu, atkarībā no ieraksta veida, uzspiežot uz mapītes ikonas, kur tālāk var apskatīt arī katra ieraksta notikuma vēsturi, nospiežot pogu <Notikumu vēsture>.

Ja lietotājs atver žurnāla ierakstu (neatkarīgi no tā veida) rediģēšanas režīmā, poga “Saglabāt” ir aktīva tikai, ja lietotājs ir veicis izmaiņas datos.