BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur meklēt māju lietas?

Lai aplūkotu pieejamās Māju lietas, lietotājam Panelī jāizvēlas <Māju lietas>.

Attēls. Māju lietu izvēle no Paneļa

Vai arī Māju lietu var atvērt no Ekspluatācijas lietas:

 • Izvēloties šķirkli ‘Māju lietas’, lai atvērtu visu sev pieejamo Māju lietu sarakstu;
 • Vai atverot Ekspluatācijas lietai atbilstošo Māju lietu, izvēlas darbību <Māju lieta>.

Attēls. Māju lietu izvēle no Ekspluatācijas lietas

Māju lietas ir pieejamas lietotājam, kurš ietilpst kādā no grupām:

 • Ēkas vai tās daļas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs fiziska persona. Informācija no VZD;
 • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja fiziskas personas pilnvarotais pārstāvis;
 • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis. Informācija no VZD un UR;
 • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Juridiskas personas deleģētais pārstāvis;
 • Māju pārvaldnieks ir pārvaldnieku reģistrā kā spēkā esoša par Māju lietu atbildīgā persona un izpildās viens no nosacījumiem:
  • Ir fiziska persona spēkā esošais šīs mājas pārvaldnieks;
  • Ir juridiskas personas vienpersoniska paraksttiesīga persona un juridiskā persona ir spēkā esošais šīs mājas pārvaldnieks;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un juridiskā persona ir spēkā esošais šīs mājas pārvaldnieks un personai ir deleģējums ar tiesībām piekļūt Māju lietai;
  • Ja piekļuve ir uz deleģējuma pamata, lietotājam ir pieejamas tikai deleģējumā norādītās datu kopas.
 • Lietotājs ir atbildīgā par būves informācijas uzturēšanu (ABI) ietilpst kādā no grupām:
  • BIS Pārvaldnieku reģistrā ir definēts kā atbildīgais darbinieks par pārvaldāmo dzīvojamo māju;
  • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā vaildītāja fiziskas personas pilnvarotais pārstāvis;
  • Ēkas vai tās daļas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja Juridiskas personas deleģētais pārstāvis.