DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Pārvaldīšanas izmaksas"

Māju lietas pārvaldīšanas izmaksas lietotājs redz sadaļā ‘Pārvaldīšanas izmaksas’, kur tiek attēlots vēsturiski ievadīto pārvaldīšanas izmaksu saraksts:

 • Datums - kurā tika ievadīta informācija;
 • Pārvaldīšanas izmaksu kopējais apjoms (EUR) - izmaksu kopējais apjoms, norādāms ar PVN;
 • Pārvaldīšanas izmaksu detalizācija – izvērst un savērst var izmantojot bultiņas sānos un attēlo sarakstu ar izmaksu pozīcijām:
  • Pārvaldīšanas izmaksas veids – pārvaldīšanas izmaksas pozīcijas nosaukums;
  • Pārvaldīšanas izmaksu apjoms (EUR) – kopējā summa ar PVN.
 • Datus atrāda hronoloģiski pēc datuma;
 • Datus grupē pa gadiem;
 • Katru ierakstu var rediģēt un dzēst, izmantojot darbības ikonas blakus ierakstam.

Attēls. Māju lietas pārvaldīšanas izmaksu saraksts

  1.  

Darbības ar Māju lietu pārvaldīšanas izmaksām

Lietotājam ir pieejams darbības pārvaldīšanas izmaksu pievienošanai, labošanai, dzēšana, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Lietotājs ir juridiskas personas vienpersoniskais pārstāvis un juridiskā persona ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Lietotājs var pievienot jaunu pārvaldīšanas izmaksu ierakstu, izvēloties darbību <Pievienot pārvaldīšanas izmaksas>. Vai labot esošo pārvaldīšanas izmaksu ierakstu, nospiežot uz labošanas ikonas pie ieraksta .

Attēls. Māju lietu pārvaldīšanas izmaksu pievienošana

Veidojot jaunu vai labojot esošu pārvaldīšanas ierakstu, norāda:

 • Datums – obligāts, nevar ievadīt vairākus ierakstus ar vienādu datumu;
 • Pārvaldīšanas izmaksu kopējais apjoms – obligāts, jāsakrīt ar detalizēto ierakstu kopsummu, skaitlis ar 2 cipariem aiz komata;
 • Aprēķinātais pārvaldīšanas izmaksu apjoms (EUR) – aprēķinās automātiski no norādīto līdzekļu detalizācijas saraksta kopsummas. Pieejams, ja ir norādīta līdzekļu detalizācija. Ja ir norādīta līdzekļu detalizācija, tad to kopsummai šajā laukā jābūt vienādai ar lauka “Pārvaldīšanas izmaksu kopējais apjoms” vērtību;
 • Labošanas pamatojums – lauks attēlojas gadījumā, ja tiek labots esošs ieraksts. Obligāti aizpildāms datu ievades lauks;
 • Pārvaldīšanas izmaksu detalizācija – saraksts ar izmaksu pozīcijām:
  • Pārvaldīšanas izmaksu veids – obligāts, brīvā tekstā pārvaldīšanas izmaksas pozīcijas nosaukums;
  • Pārvaldīšanas izmaksu apjoms (EUR) – obligāts, skaitlis ar 2 cipariem aiz komata, norādāms ar PVN.

Attēls. Pārvaldīšanas izmaksu pievienošana/ labošana

Lietotājs var dzēst ierakstus bez ierobežojumiem, pārvaldīšanas sarakstā nospiežot dzēšanas ikonu.

Par katru veikto darbību sistēma reģistrē vēstures ierakstu, kurus var aplūkot Māju lietas Notikumu žurnālā:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums.

Attēls. Māju lietu pārvaldīšanas izmaksu notikumu žurnāla ieraksti