BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietu skaitītāju rādījumu pievienošana

Lai pievienotu skaitītāju rādījumu datus, lietotājs skaitītāju sarakstā, nospiežot uz mapītes ikonas , atver skaitītāja datus detalizētajā skatā. Atvērtajā formā, izvēlas darbību <Pievienot rādījumu>.

Attēls. Māju lietas. Skaitītāju rādījumu pievienošana

Lietotājam ir pieejams darbības skaitītāju rādījumu pievienošanai, labošanai, dzēšana, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Lietotājs ir juridiskas personas vienpersoniskais pārstāvis un juridiskā persona ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Lietotājs var pievienot skaitītāju rādījumu, norādot:

 • Rādījuma vērtība (kWh) – obligāts, skaitlis ar 3 decimāliem cipariem;
 • Rādījuma datums – obligāts, pēc noklusēšanas pašreizējais datums. Jābūt lielākam par visiem ievadīto ierakstu datumiem. Ja periods starp pēdējo skaitītāja rādījumu (vai uzstādīšanas datumu) ir lielāks par skaitītāja periodu, lietotāja atrāda brīdinājuma paziņojumu “nav ievērots nodošanas periods”;
 • Starpība (kWh) – nav obligāts. Laukam atrāda paskaidrojumu 'Starpība starp skaitītāja rādījumu un individuālo skaitītāju kopējo patēriņu';
 • Patēriņš – aizpildās automātiski kā starpība starp ievadīto un iepriekšējo rādījumu, ja tāds nav norādīts – ar skaitītāja sākotnējo rādījumu. Atrāda kopā ar mērvienību.

Attēls. Skaitītāju rādījumu pievienošana

Lietotājs var labot skaitītāja rādījumus, izvēloties labošanas ikonu  skaitītāju rādījumu sarakstā, obligāti norādot labojuma pamatojumu.

Attēls. Skaitītāju rādījumu labošana

Skaitītāja notikumu vēsturē tiek saglabāta informācija par veiktām izmaiņām:

 • Datums un laiks, kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums;
 • Laboto datu kopa.

Attēls. Skaitītāju rādījumu notikumu vēsture

Lietotājs var dzēst skaitītāja rādījumu ierakstu. Skaitītāja notikumu vēsturē tiek saglabāta informācija par veiktām izmaiņām:

 • Datums un laiks, kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums;
 • Dzēsto datu kopa.

Attēls. Skaitītāju rādījumu dzēšanas notikums