Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Materiāli un būvizstrādājumi - saņemto materiālu un būvizstrādājumu pievienošana

Ieraksta veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” var pievienot no būvdarbu žurnāla saraksta “Kopskats”, izvēloties attiecīgo ieraksta veidu no visu veidu saraksta, vai no saraksta “Materiāli un būvizstrādājumi”, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un izvēloties attiecīgo ieraksta veidu.

Sadaļas ierakstus var veidot un labot lietotāji, atbilstoši būvdarbu žurnāla ierakstu pievienošanas tiesību kontrolei.

No “Būvdarbu žurnāla” saraksta izvēlas ieraksta veidu “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” un secīgi aizpilda datus par saņemto izstrādājumu vai materiālu un būvizstrādājumu.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Ierakstu izvēlne, veidojot jaunu ierakstu sarakstā “Materiāli un būvizstrādājumi”.

 Sākot veidot jaunu speciālā darba ierakstu, pēc noklusējuma tiks atrādīts ieraksta izveidošanas “Datums” un “Laiks (no)”:

 • Datums – obligāts, pēc noklusēšanas šodienas datums, t.sk. kopētiem ierakstiem;
 • Laiks (no) – obligāts, būvdarba žurnāla konfigurācijā norādītais darba laika sākuma laiks. Citādi 7:00. Vērtību sarakstu atrāda tā, lai fokusētā vērtība ir būvdarba žurnāla konfigurācijā norādītais darba laika sākuma laiks, ja tāds nav norādīts, tad 7:00. Kopējais vērtību saraksts nemainās.

Tālāk lietotājs var norādīt:

 • “Tāmes pozīcijas”, izvēloties no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām tāmes pozīciju vērtībām, vai pievieno jaunu vērtību, ja būvdarbu žurnāla konfigurācijā nav norādīts, ka tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju.  Norādot jaunu vērtību, tā automātiski pievienosies izvēles sarakstam. Skatīt arī Konfigurācija un Tāmes ierakstu manuālā pievienošana.
 • Būves”– iespējams pievienot būvi/es, uz kuru attiecas ieraksts no būvniecības lietas būvju izvēlnes.

Tālāk aizpilda “Ieraksta detaļas” laukus:

 • Būvmateriāla izvēle – obligāts lauks, kur jānorāda būvizstrādājums/materiāls. Izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnālā izmantotām būvizstrādājuma/materiāla vērtībām, vai, ja būvdarbu žurnāla konfigurācijā nav norādīts, ka materiālu un būvizstrādājumu saraksts papildināms tikai caur konfigurāciju, norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam.
  • Ja vērtību izvēlas no saraksta, tad automātiski tiks aizpildīti un nebūs rediģējami šādi lauki:
   •  Būvizstrādājuma tips;
   •  Ražotājs;
   •  Būvizstrādājuma nosaukums;
   •  Pazīme, ka ir jāveic testēšana;
   •  Mērvienība.
  • Lai pievienotu jaunu vērtību, nospiež uz <+Pievienot> un detalizētās informācijas pievienošanas logā norāda:
   • Būvizstrādājuma tips – obligāts lauks, izvēle no vērtību saraksta;
   • Ražotājs – obligāts lauks, izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām vērtībām, vai norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam;
   • Būvizstrādājuma veids – brīvi ievadāms teksts. (Jāievada būvizstrādājuma nosaukums, kā tas norādīts būvizstrādājuma atbilstību apliecinošajā dokumentā vai gadījumā, ja izstrādājumi ražoti konkrēti būvobjektam (piemēram, dzelzsbetona konstrukcijas, logi, durvis u.c.) un atbilstību apliecinošajā dokumentā izmantoti apzīmējumi saistībā ar būvprojektu un pasūtījumu (piemēram, KL1 (kolona), L17 (logs) DR3 (durvis)), tad jāievada vispārīgs izstrādājuma apzīmējums, piemēram, kolona vai iekšdurvis. Gadījumā, ja arī šādā gadījumā norādīts konkrētāks izstrādājuma apzīmējums, piemēram, logiem vai fasādei izmantotā sistēma (GEALAN 800S, PONZIO78), tad jāievada šis nosaukums.);
   • Mērvienība – obligāts lauks;
   • Pazīme, ka materiālam obligāti jāveic testēšana;
   • Atbilstību apliecinošs dokuments.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Jauna būvmateriāla pievienošanas ievades logs.

 • Daudzums – jānorāda obligāti, vērtībai jābūt >= 0;
  • Pie ieraksta atrāda “Iestrādātais daudzums”, ja būvizstrādājums ir piesaistīts ikdienas vai speciālajam darbam, vai kādā būvdarbu žurnāla aktā. Informatīvi atrāda iestrādāto (ikdienas vai speciālajam darbam norādīto) būvizstrādājuma daudzumu.
 • Izstrādājuma identifikācijas numurs – unikāls numurs, obligāts, lai apstiprinātu vai nodotu apstiprināšanai. Jānorāda tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikators būvizstrādājuma identificēšanai. Piemēram, atsauce uz konkrētu partiju/ražošanas datumu (ja šāda informācija ir pieejama), izstrādājuma izmēriem vai uz pasūtījumā/būvprojektā norādīto identifikāciju (KL1, L17,DR3).;
 • Receptes numurs – brīvi ievadām teksts, obligāts, lai apstiprinātu vai nodotu apstiprināšanai;
 • Pasūtītājs – izvēle no būvniecības lietas būvdarbu žurnālā reģistrētiem līgumu izpildītājiem.
 • Lietotājs var pievienot vienu vai vairākus atbilstību apliecinošus dokumentus, nospiežot uz “Pievienot dokumentu” un izvēloties tos no savas darba stacijas.

“Pielikumos” lietotājs var pievienot citas datnes, ja nepieciešams.

 Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

Ieraksta “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” izveidošana.

Lai saglabātu ierakstu – nospiež pogu <Saglabāt>.

Lai apstiprinātu ierakstu – nospiež pogu <Apstiprināt>. Ja lietotājam nav tiesības apstiprināt, nospiež pogu <Nodot apstiprināšanai>.

Kā apstiprināt/noraidīt būvdarbu žurnāla ierakstus – skatīt arī šeit.

Objektā iegūts atkārtoti izmantojams materiāls

Ja “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” tiek reģistrēts būvmateriāls ar pazīmi “Objektā iegūts atkārtoti izmantojams materiāls”, tad formā parādīsies papildus bloks “Otrreizējās izejvielas”, kurā var norādīt:

 • Izejvielu veids - izvēlē no būvniecības žurnāla sadaļā “Būvniecības atkritumi” deklarētajiem būvniecības atkritumiem;
 • Daudzums - deklarēto atkritumu apjoms, kas tiek transformēts no būvniecības atkritumiem par būvlaukumā saņemtā būvmateriāla apjomu;
 • Mērvienība - aizpildās automātiski ar vērtību “m3”.

Pēc lauka “Izejvielu veids” aizpildīšanas, lietotājam tiek atspoguļots “Atkritumu veida pieejamais apjoms”.  T.i. būvobjektā pieejamais konkrētā atkritumu veida daudzums un mērvienība, kas tiek iegūts pēc formulas:

[Atkritumu veida pieejamais apjoms] = [Deklarētie] – [Izvestie] – [Transformētie], kur

 • Deklarētie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Atkritumu deklarēšana”.
 • Izvestie - būvdarbu žurnāla Būvniecības atkritumu sadaļā apstiprinātie ieraksti ar veidu “Būvniecības atkritumu izvešana” un “Atkritumu izvešana/nodošana apsaimniekotājam”
 • Transformētie - apstiprinātie “Saņemtie materiāli un būvizstrādājumi” būvdarbu žurnāla ieraksti, kuros ir norādīta būvdarbu atkritumu transformācija par atkārtoti lietojamo materiālu.

Ja izvēlētais būvmateriāls ir ar pazīmi “Objektā iegūts atkārtoti izmantojams materiāls”, tad “Izstrādājuma identifikācijas numuram” iespējams atzīmēt pazīmi “Nav zināms”, kas lauku padara nerediģējamu un automātiski aizpilda ar unikālu BIS atkārtoti izmantojamo materiālu identifikatoru, kas tiek ģenerēts formā MID-GGGG-NNNNNN,

kur:

 • GGGG - gads, kura ietvaros tiek veidots ieraksts;
 • NNNNNN - gada ietvaros veikta secīga numerācija.

Saglabāšanas brīdī, papildus esošajām saņemtā materiāla vai būvizstrādājuma žurnāla ieraksta pārbaudēm, tiek veikta pārbaude, vai norādītais saņemto (transformēto) atkārtoti izmantojamo materiālu apjoms nav lielāks par izvēlēto būvniecības atkritumu pieejamo apjomu. Ja ir, tad tiek parādīts kļūdas paziņojums: “Iegūtā atkārtoti izmantojamā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt atkritumu apjomu!”

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

“Otrreizējās izejvielas” datu bloks pie saņemto būvmateriālu ieraksta.