BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā konfigurēt būvdarbu žurnālu?

 

Lai automatizētu būvdarbu žurnāla ierakstu aizpildīšanu, publiskā portāla lietotājs, kurš ir būvniecības lietas atbildīgais vadītājs, var norādīt būvdarbu žurnāla konfigurējamo informāciju.

Attēls. Būvdarbu žurnāla konfigurācija.

Atver būvniecības lietas sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ apakšsadaļu ‘Konfigurācija’, nospiež pogu <Rediģēt> un tur norāda:

  • Darba veida pielikums – var izvēlēties LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 1.pielikums vai LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 2.pielikums;
  • Atbildīgais par projekta lapas saskaņošanu – izvēle no būvniecības lietas spēkā esošiem atbildīgā būvdarbu vadītāja un autoruzraugiem;
  • Noklusētā darba laika intervālu – stundas un minūtes no un līdz. Norādīto vērtību pēc noklusējuma norāda visiem jauniem būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ierakstiem, kā darbu veikšanas laiku;
  • Pazīme, ka tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju – uzstādot šo pazīmi, citām iesaistītām personām nebūs iespējas pie būvdarbu žurnāla norādīt tāmes pozīcijas, kuras nav iekļautas tāmes pozīciju sarakstā;
  • Pazīme, ka materiālu un būvizstrādājumu saraksts papildināms tikai caur konfigurāciju – uzstādot šo pazīmi, citām iesaistītajām personām nebūs iespējas būvdarbu žurnāla saņemto materiālu sadaļā norādīt materiālus un būvizstrādājumus, kuri nav iekļauti materiālu un būvizstrādājumu sarakstā;

Lai saglabātu veiktos ierakstus, jānospiež poga <Saglabāt>.

  • Tāmes pozīciju ielāde – iespēja ielādēt no datnes CSV formātā būvdarbu žurnālā izmantojamo tāmes pozīciju sarakstu. Jaunas datnes ielāde dzēš visas iepriekšējās vērtības. Jaunu datu ielāde neietekmē jau pievienoto būvdarbu žurnāla ierakstu datus.

Attēls. Būvdarbu žurnāla konfigurācija – labošana.