BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā konfigurēt būvdarbu žurnālu?

Lai automatizētu būvdarbu žurnāla ierakstu aizpildīšanu, publiskā portāla lietotājs, kurš ir būvniecības lietas atbildīgais būvdarbu vadītājs, var norādīt būvdarbu žurnāla konfigurējamo informāciju.

Atver būvniecības lietas sadaļā “Būvdarbu gaita” apakšsadaļu “Konfigurācija”, nospiež pogu <Rediģēt> un tur norāda vajadzīgo konfigurāciju.

Konfigurācijā ir iespējams nodefinēt:

  • Darba veida pielikumu – var izvēlēties LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 1.pielikums vai LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 2.pielikums;
  • Atbildīgo par projekta lapas saskaņošanu – izvēle no būvniecības lietas spēkā esošiem atbildīgā būvdarbu vadītāja un autoruzraugiem;
  • Noklusēto darba laika intervālu – stundas un minūtes no un līdz. Norādīto vērtību pēc noklusējuma norāda visiem jauniem būvdarbu žurnāla ikdienas un speciālo darbu ierakstiem, kā darbu veikšanas laiku;
  • Pazīmi, ka tāmes pozīcijas papildināmas tikai caur konfigurāciju – uzstādot šo pazīmi, citām iesaistītām personām nebūs iespējas pie būvdarbu žurnāla norādīt tāmes pozīcijas, kuras nav iekļautas tāmes pozīciju sarakstā;
  • Pazīmi, ka materiālu un būvizstrādājumu saraksts papildināms tikai caur konfigurāciju – uzstādot šo pazīmi, citām iesaistītajām personām nebūs iespējas būvdarbu žurnāla saņemto materiālu sadaļā norādīt materiālus un būvizstrādājumus, kuri nav iekļauti materiālu un būvizstrādājumu sarakstā;
  • Pazīmi, ka saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole jāveic darbu līmenī vai pieņemšanas aktu līmenī.
    • Uzstādot šo pazīmi “Darbu līmenī”, darbus nebūs iespējams nodot apstiprināšanai, ja tajā norādītais iestrādāto būvizstrādājumu apjoms pārsniegs apstiprinātu saņemto būvizstrādājumu apjomu.
    • Uzstādot šo pazīmi “Pieņemšanas akta līmenī”, darbus varēs apstiprināt, ja tajā norādītais iestrādāto būvizstrādājumu apjoms pārsniegs apstiprinātu saņemto būvizstrādājumu apjomu. Nebūs iespējams apstiprināt aktu, ja aktā norādītais materiālu apjoms pārsniegs apstiprinātu saņemto būvizstrādājumu apjomu.

Lai saglabātu veiktos ierakstus, jānospiež poga <Saglabāt>.

Lietotājs var atvērt konfigurāciju rediģēšanai, bet, ja būvdarbu žurnāla jau eksistē apstiprināti būvdarbu žurnāla ieraksti ar veidu “Ikdienas darbi” vai “Speciālie darbi” un kāds no pieņemšanas aktiem: “Segto darbu akti”, “Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts”, “Citi pieņemšanas akti”, lietotājam pie uzstādījuma “Saņemto un iestrādāto būvizstrādājumu kontrole”, atrāda paziņojumu: “Būvdarbu žurnālā eksistē apstiprināti darbu vai pieņemšanas aktu ieraksti. Vērtības mainīšana var traucēt nākamo ierakstu apstiprināšanu.”