BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā izveidot vēsturisko datu iesniegumu?

Lai vēsturiskas būvniecības lietas dokumentu apriti turpinātu ar BIS starpniecību, autorizēts publiskā portāla lietotājs, sagatavo un iesniedz vēsturiskas būvniecības lietas pamatdatu iesniegumu būvvaldei. Būvniecības vēsturisko datu reģistrēšanas iesnieguma izveidošana pieejama no galvenā paneļa sadaļas ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’, tālāk izvēloties pogu ‘JAUNA BŪVNIECĪBA’ vai ‘MANA BŪVNIECĪBA’, pārslēdzas uz šķirkli ‘REĢISTRĒT VĒSTURISKU BŪVNIECĪBU’ un izvēlas nepieciešamo būvniecības iesnieguma veidu.

Attēls. Vēsturiskas būvniecības iesnieguma izvēle.

Kad iesnieguma veids “Vēsturiskas būvniecības iesniegums” ir izvēlēts – jāaizpilda iesnieguma satura dati.

 Attēls. Vēsturisko datu iesnieguma ievades soļi.

Sadaļā ‘Iesniegums’ ievada būvniecības objekta nosaukumu un nospiež pogu <Tālāk>, lai pārietu uz nākamo soli.

Sadaļā ‘Vēsturiskā dokumenta pamatdati’ izvēlas piešķirtā dokumenta veidu, kādu no būvatļaujas veidiem vai paskaidrojuma rakstiem, vai apliecinājuma kartes. Papildus norāda vēsturiskā dokumenta numuru un piešķirtā dokumenta datumu.

Attēls. Vēsturiskā dokumenta pamatdatu ievade.

Sadaļā ‘Ierosinātājs un pilnvarotā persona’ norāda vienu vai vairākus ierosinātājus, izvēloties tos no vērtību saraksta.

Attēls. Iesnieguma aizpildīšana solī ‘Ierosinātājs un pilnvarotā persona’.

Pēc katras vērtības norādīšanas pievieno to sarakstam, nospiežot pogu <Pievienot sarakstam>.

Pārliecinieties, lai visi kontaktinformācijas lauki “Tālrunis” un “E-pasts” būtu aizpildīti.

Lietotājs var dzēst jau pievienotos ierosinātājus no saraksta nospiežot uz   miskastes ikonas.

Kad dati par ierosinātāju ievadīti, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu <Tālāk>.

Attēls. Ierosinātāju saraksts iesniegumā.

Pārejot uz nākamo ievades soli ‘Ziņas par būvi’, obligāti jānorāda kāda no ‘Būves veida’ vērtībām. Tās var būt:

  • Ēka;
  • Telpu grupa;
  • Inženierbūve.

Atkarībā no izvēlētā būves veida, turpmākie būves lauki var nedaudz atšķirties. Būves datu aizpildīšana ir tāda pati ‘Kā aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu’.

Obligāti norāda kādu no ‘Būvniecības veida’ vērtībām.

Tālāk aizpilda ‘ZIŅAS PAR BŪVI’ laukus.

Obligāti ievada būves ‘Kadastra apzīmējumu’ un nospiež taustiņu Enter, un sistēma pati pielasīs būves datus.

Ja kadastra apzīmējums lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANA’, nospiežot uz lupas ikonas. ‘KADASTRA OBJEKTU MEKLĒŠANAS’ logā jānorāda pēc kādiem parametriem vēlas meklēt:

  • Mani kadastra objekti – tad tiks atlasīti lietotāja īpašumā esošie kadastra objekti;
  • Adrese;
  • Īpašuma kadastra numurs.

Ja lietotājs ir norādījis ‘Jauna būvniecība’, tad ‘Kadastra apzīmējums’ nav jānorāda obligāti.

Tālāk obligāti ievada ‘Būves nosaukumu’ un norāda ‘Būves grupu’, atbilstoši būvju grupu iedalījumam.

Papildus var atzīmēt vai tā ir ‘Sezonas būve’, vai ‘Īslaicīgas lietošanas būve’, norādot ‘Būves ekspluatācijas termiņu’.

Obligāti atzīmē vai tā ir ‘Dzīvojamā ēka’ vai ‘Nedzīvojamā ēka’.

Norāda ‘Papildus paredzētos būvdarbus’, ja tādi ir paredzēti, brīvā tekstā ievadot informāciju.

Obligāti norāda ‘Paredzēto galveno lietošanas veidu’ no vērtību saraksta, ja ir jauna būvniecība vai paredzēta lietošanas veida maiņa.

Tālāk ievada būves papilddatus atkarībā no būves veida un būvniecības veida.

Sadaļā ‘ĪPAŠUMTIESĪBAS’ lietotājs var pievienot būvniecības tiesības apliecinošus dokumentus, ja tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā. Lai to izdarītu nospiež <Pievienot dokumentu> un pievienojiet datni no jūsu datora.

Kad dati par būvi aizpildīti, nospiež pogu <Pievienot sarakstam>.

Šādā pašā veidā lietotājs var pievienot vairākas būves, ja nepieciešams.

Kad dati par būvi ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli ‘Ziņas par zemi’, nospiežot pogu <Tālāk>.

  

Attēls. Iesnieguma aizpildīšanas solis ‘Ziņas par būvi’.

Sadaļā ‘Ziņas par zemi’ sistēma pati automātiski būs pielasījusi datus, balstoties uz būves kadastra apzīmējuma, ko norādījāt sadaļā ‘Ziņas par būvi’. Ja būves kadastra apzīmējums nebija norādīts, tad šeit ievada zemes kadastra apzīmējumu un nospiež taustiņu <Enter>. Sistēma pati pielasīs zemes gabala datus.

Ja ‘Kadastra apzīmējums’ lietotājam nav zināms, tad ir pieejama funkcionalitāte ‘Kadastra objektu meklēšana’, nospiežot uz lupas ikonas, tāpat kā būves.

Atzīmējiet, ja ‘Būvniecība paredzēta mežā’.

Ja būvniecības ieceres iesniegumā norādītais objekts atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tad pie ‘Teritorijas papildinformācija’ jānorāda tās nosaukums un funkcionālā zona.

Pie ‘Īpašumtiesības’ lietotājs var pievienot būvniecības tiesības apliecinošus dokumentus, ja tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, nospiežot uz  .

Kad zemes dati norādīti, nospiež pogu <Pievienot sarakstam>.

Šādā pašā veidā lietotājs var pievienot vairākus zemes gabalus, ja nepieciešams.

Attēls. Iesnieguma aizpildīšanas solis ‘Ziņas par zemi’.

Kad dati par zemi ir aizpildīti, pāriet uz nākamo soli ‘Atbildīgā iestāde’, nospiežot pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Atbildīgā iestāde’, balstoties uz lietotāja aizpildītajiem būves uz zemes datiem, atrāda sistēmas aprēķinātu iestādi, kurai jāiesniedz iesniegums.

Attēls. Iesnieguma aizpildīšana solī ‘Atbildīgā iestāde’.

Ja būvniecību ierosina saskaņā ar īpašiem normatīvajiem aktiem, tad atbildīgo iestādi nosaka saskaņā ar šajā normatīvajā aktā norādīto iestādi. Lietotājam ir iespēja atzīmēt, ka tā ir izveidota ‘Saskaņā ar īpašo normatīvo aktu’. Manuāli ievada normatīvā akta numuru un izvēlas atbildīgo iestādi no vērtību saraksta.

Pārejiet uz nākamo soli ‘Pielikumi’, nospiežot pogu <Tālāk>.

Attēls. Iesnieguma solis ‘Pielikumi’.

Ievades solī ‘Pielikumi’ lietotājam iespēja, pievienot vēsturiskā dokumenta ieskenēto datni. Iespējams pievienot vairākas datnes. Pēc datnes pievienošanas pārejiet uz nākamo soli ‘Iesnieguma apskats’, nospiežot pogu <Tālāk>.

Sadaļā ‘Iesnieguma apskats’ sistēma lietotājam dod iespēju vēlreiz pārskatīt sagatavoto iesniegumu pirms iesniegšanas saskaņošanai un izveidot saistīto iesniegumu.

Attēls. Vēsturisko datu iesnieguma kopskats.

Pēc dokumenta saglabāšanas lietotājs var:

  • sameklēt dokumentu būvniecības lietas dokumentu sarakstā vai iesniegto dokumentu sarakstā un atvērt to;
  • labot dokumenta datus – tikai ja dokumenta status ir ‘Sagatave’ vai ‘Trūkst informācijas’;
  • dzēst dokumentu – tikai ja dokumenta status ir ‘Sagatave’.

Ja lietotājs vēlas veikt izmaiņas, tad jānospiež uz sadaļas/ievades soļa, kur vēlas veikt labojumus, vai jānospiež poga <Labot>.

Ja iesniegumā ievadītie dati ir pareizi, tad jāizveido saistītais dokuments nospiežot pogu <IZVEIDOT SAISTĪTO IESNIEGUMU>, lai nākamajā solī varētu izvēlēties kādu no sistēmā piedāvātajiem dokumentiem.

Attēls. Vēsturiskā iesnieguma saistošā iesnieguma izveidošanas izvēle.

Sistēma atkarībā no vēsturiskā iesnieguma vieda piedāvās izvēlēties kādu no :

Izvēloties saistošā dokumenta veidu, pirmajā solī tiks atrādīts iepriekš izveidotais vēsturiskais dokuments. Tālāko datu aizpildīšana ir atbilstoša izvēlētā dokumenta veidam un aprakstu skatīt pie atbilstoša dokumenta izveidošanas.

Vēsturiskā datu iesnieguma reģistrēšana notiek ar saistošā dokumenta iesniegšanu.

 Ja saistītais iesniegums neeksistē vai ir ar kļūdām, tad lietotājam tiek parādīts kļūdas paziņojums, ka iesniegumu nevar iesniegt, jo saistītajam iesniegumam ir kļūdas.

Kad iesniedz saistošo dokumentu, tad dokumenta statuss tiek mainīts uz ‘Iesniegts’ un tiek saglabāti iesniedzēja dati un pilnvaras, uz kuru pamata iesniedzējs ir tiesīgas iesniegt pieprasījumu. Tiek automātiski izveidota jauna TMP būvniecības lieta un būvniecības lietā tiek izveidots dokuments ‘Vēsturisko datu iesniegums’ statusā ‘Reģistrēts’.

Attēls. Vēsturiskā iesnieguma un saistošā dokumenta atrādīšana pie lietas dokumentiem.

Kad iesniegumi nonākuši atbildīgajā iestāde, tiek izveidoti iekšēja sistēmā darba uzdevi ar iesniegtajiem dokumentiem tālākai izskatīšanai un apstrādei.